Project

Produs deelproject 3

Er is behoefte aan een inzicht in de effecten van de mosselzaadvisserij op de natuurwaarden in de Waddenzee.

Doelstelling

Mosselzaadvisserij beroert twee maal per jaar grote delen van de sublitorale Waddenzeebodem. De effecten hiervan of het bodemecosysteem (structuur en functie) van de Waddezee zijn onduidelijk. Daarnaast is ook de identiteit van dit habitat ten dele onbekend.

Alle betrokkenen bij het Mosselconvenant willen weten in hoeverre de bodemberoerende mosselzaadvisserij schade aanbrengt aan het bodemecosysteem van de sublitorale Waddenzee.

Het doel van dit project is meer inzicht te krijgen in de effecten van de mosselzaadvisserij op de sublitorale natuurwaarden in de Waddenzee. Het project beoogt veranderingen in de structuur en functie van het habitat, veroorzaakt door mosselzaadvisserij, inzichtelijk te maken. Daarnaast zal het project inzicht bieden in de deels nog onbekende identiteit van het habitat. Het onderzoek biedt zodoende een basis voor het nemen van beleidsmaatregelen binnen het kader van Natura 2000.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

  • Gegevensverzameling 
  • Datamanagement 
  • Data-analyses en rapportages 
  • Workshop & Management.

Resultaten

De voorlopige conclusies van het PRODUS onderzoek zijn dat mosselzaadvisserij een negatief effect heeft op de mosselbiomassa. Dit is alleen in de zogenaamde voorjaarsvakken waarneembaar. Dit ligt in de lijn der verwachting omdat dit de voor mosselbanken stabielere locaties in de Waddenzee zijn. Tevens zijn er effecten gemeten op bodemstructuur, sedimentsamenstelling en biodiversiteitsaspecten. Al deze effecten zijn de directe, korte termijn effecten van de visserij. Na enkele maanden zijn er geen effecten meer waarneembaar, alleen op de mosselbiomassa zelf. De beperktheid van de effecten wordt veroorzaakt door de snelle afname van de mosselbiomassa op niet beviste locaties.