Project

Programmeringsstudie Kennis- en innovatiebeleid, inclusief communicatie en projecten voortkomend uit de studie

In deze studie zijn uitdagingen van het topsectorenbeleid verkend voor het nieuwe kennis- en innovatiebeleid en de betekenis hiervan voor het (kennis)onderzoek. De focus lag op de verkenning van de meerwaarde van het kennisonderzoek (voorheen BO-Kennis) voor de topsectoren T&U en A&F (inclusief HCA’s).


Doelstelling project

Het oorspronkelijke doel van de programmeringsstudie was om de problematiek van de verschillende ELI-domeinen rondom kennis en kennisbeleid te verkennen in termen van wat er al bekend is rondom kennis en kennisbeleid, hoe kennis en kennisbeleid te organiseren en stimuleren zijn, wie de ervaringen rondom kennis en kennisbeleid kan gebruiken en wat de onderzoeksvragen op de korte- middellange- en langere termijn zijn. Deze doelstelling is later bijgepast. Het bijgestelde doel is het op een psende wijze positioneren van BO-kennis binnen het nieuwe topsectorenbeleid.

Aanpak en tijdspad

Om tot het strategieadvies en kansrijke aanknopingspunten te komen heeft overleg plaatsgevonden met diverse betrokkenen bij de topsectoren en de BO-09-stuurgroepleden. Daarnaast heeft desk research plaatsgevonden, met name met betrekking tot relevante stukken in het kader van de topsectoren en aanvullende inhoudelijke informatie m.b.t. kansrijke PPS-initiatieven.

Resultaten

verwachte resultaten: een strategieadvies en een overzicht van kansrijke aanknopingspunten m.b.t. de innovatiecontracten en de Human Capital Agenda (HCA) hoe BO-Kennis zich kan positioneren binnen de topsectoren A&F en T&U.