Project

Programmeringsstudie MMIP

De ministeries LNV, I&W, VWS hebben samen met topsectoren A&F, T&U, Water & Maritiem, bedrijfsleven, kennisinstellingen en regionale overheden de Kennis & innovatie Agenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel 2020 - 2023[1] opgesteld. Er zijn zes missies gedefinieerd om de maatschappelijke opgaven voor het thema Landbouw, Water, Voedsel aan te pakken. De missies stellen ambitieuze doelen voor kennis en innovatie. [1] Zie https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/  

Na publicatie van deze KIA heeft MT LNV /directie Strategie, kennis& innovatie (SK&I) vastgesteld dat het thema voedselzekerheid ook via een Meerjaren Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)-aanpak zal worden uitgerold. Samenwerking met de topsectoren A&F en T&U is hier onderdeel van. Bovendien zal optimale inhoudelijke aansluiting worden gezocht bij het ministerie van Buitenlandse Zakengezien het gemeenschappelijk voedselzekerheidsbeleid.

Publicaties