Project 'Building with nature (Ecoshape)'

Project

Project 'Building with nature (Ecoshape)'

De Waddenzee maakt onderdeel uit van het internationale project ‘Building with nature’. Een ecologisch duurzame ontwikkeling is cruciaal voor overleving op lange termijn. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, het afstemmen van de belangen van de economische ontwikkeling en zorg voor het milieu.

Doelstelling

Wereldwijd worden laaggelegen deltagebieden steeds vaker geconfronteerd met verstedelijking, economische ontwikkeling, versnelde zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Mensen beseffen dat een ecologisch duurzame ontwikkeling cruciaal is voor overleving op lange termijn. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, het afstemmen van de belangen van de economische ontwikkeling en zorg voor het milieu. De Waddenzee maakt onderdeel uit van het internationale project ‘Building with nature’. Dit heeft betrekking op de Waddenzeehavens en een natuurlijke dijk op Texel.

Resultaten

Het onderzoek van NatureCoast richt zich op innovatieve vormen van zachte kustverdediging met megasuppleties, zoals de Zandmotor voor de Delflandse kust. Het NatureCoast onderzoek is ingebed in EcoShape Building with Nature t.b.v. afstemming met baggerindustrie, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Op deze wijze wordt de meerwaarde van samenwerking vertaalt in generieke kennis

Plan van Aanpak

De uitvoering van het onderzoek vindt plaats door Wageningen Marine Research, dat tevens betrokken is bij de ‘Building with Nature’-projecten in New Orleans en Australië. De invulling is afhankelijk van de deelprojecten die voor financiering in aanmerking komen.

Het onderdeel Waddenzeehavens bestaat uit het adviseren bij de ecologisch verantwoorde inrichting en het gebruik van de havens, mede in het kader van regionale natuurontwikkeling. Onderzoek vindt plaats rondom de slibproblematiek en ook zal het effect van geluid (onder andere op zeehonden) bij de bouw en het gebruik van de havens verder onderzocht worden (geluidsmetingen en gedragswaarnemingen).

Het onderdeel Visrivier behelst onderzoek naar het visgedrag bij de uitstroomopening van een nieuwe uitlaat die wordt aangelegd om een geleidelijke open zoet-zoutovergang te creëren. Vinden vissen de ingang ook door een voorliggend kweldergebied? Wat is de rol van sediment in het water en zijn er geur- of lokstoffen in het spel? Dit onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van zenders, tagging, terugvangen en akoestische detectieapparatuur.

Resultaten