Project

Project 'Building with nature (Ecoshape)'

De Waddenzee maakt onderdeel uit van het internationale project ‘Building with nature’. Een ecologisch duurzame ontwikkeling is cruciaal voor overleving op lange termijn. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, het afstemmen van de belangen van de economische ontwikkeling en zorg voor het milieu.

Doelstelling

Wereldwijd worden laaggelegen deltagebieden steeds vaker geconfronteerd met verstedelijking, economische ontwikkeling, versnelde zeespiegelstijging, bodemdaling en klimaatverandering. Mensen beseffen dat een ecologisch duurzame ontwikkeling cruciaal is voor overleving op lange termijn. Dit vraagt om een innovatieve aanpak, het afstemmen van de belangen van de economische ontwikkeling en zorg voor het milieu. De Waddenzee maakt onderdeel uit van het internationale project ‘Building with nature’. Dit heeft betrekking op de Waddenzeehavens en een natuurlijke dijk op Texel.

Resultaten

Het onderzoek van NatureCoast richt zich op innovatieve vormen van zachte kustverdediging met megasuppleties, zoals de Zandmotor voor de Delflandse kust. Het NatureCoast onderzoek is ingebed in EcoShape Building with Nature t.b.v. afstemming met baggerindustrie, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Op deze wijze wordt de meerwaarde van samenwerking vertaalt in generieke kennis

Plan van Aanpak

De uitvoering van het onderzoek vindt plaats door Wageningen Marine Research, dat tevens betrokken is bij de ‘Building with Nature’-projecten in Indonesië.

WMR heeft een grote betrokkenheid bij het onderdeel Waddenzeehavens. Hierin worden nabij de havens van Harlingen en Delfzijl grootschalige veldexperimenten gedaan met het nuttig hergebruik van slib.

Resultaten