Project

Projectnaam: Monitoring bijvangsten

Het verzamelen van informatie van bijvangsten (zoals ondermaatse vis, maar ook vogels, zeezoogdieren en benthos) in de zeevisserij die niet worden aangeland is essentieel voor evalueren van het effect van de visserij op het mariene ecosysteem en in het bijzonder op de visbestanden. De Europese Data Collectie Verorde¬ning (DCF) schrijft de Lidstaten de ver¬plichting voor om deze gegevens te ver¬zamelen en beschikbaar te maken aan eindgebruikers.

Projectdoelstelling

De algemene doelstelling van het project is het verzamelen van kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de ongewenste bijvangsten (ook wel discards genoemd) van de Nederlandse commerciële visserij. Het project richt zich op de belangrijkste visserijen in Nederland en levert visserij specifieke informatie.

Werkwijze

Het onderzoek vindt plaats op zee, de gegevens worden verzameld aan boord van commerciële visserijschepen in de voor Nederland belangrijkste vormen van visserij; de pelagische visserij, demersale visserij (zowel actief als passief) en garnalenvisserij. De selectie- en bemonsteringscriteria zijn vastgesteld in de DCF. De bemonstering omvat momenteel twee verschillende bemonsteringsmethoden, namelijk “waarnemers” en “zelfbemonstering”. Bij de eerste, meer conventionele, methode nemen waarnemers (WMR medewerkers) die meevaren op bedrijfsschepen zelf monsters. Binnen de zelfbemonstering worden de monsters genomen door geïnstrueerde bemanningsleden. De bemonsteringsmethodiek is vastgelegd in een handboek met protocollen.

Projectresultaat

Het project levert schattingen van de hoeveelheid ongewenste bijvangst in kwalitatieve en kwantitatieve termen aan de relevante internationale werkgroepen (ICES en STECF) en waar nodig aan andere belanghebbenden.

Producten

  • Van iedere waarnemersreis van de pelagische en actieve demersale visserij wordt een intern reisverslag gemaakt dat wordt teruggekoppeld naar de rederij en/of schipper;
  • De verzamelde gegevens worden na controle opgeslagen in de centrale database van WMR;
  • Jaarlijkse rapportage van de monitoring bijvangst zeezoogdieren aan de EU;
  • Samenvattende rapportages met resultaten van de discardbemonstering van het voorgaande jaar;
  • Inbreng van resultaten van het discardonderzoek in ICES werkgroepen zoals PGDATA, WGNSSK, WGWIDE, HAWG, WGECO,WGNEW en WGCATCH;
  • Inbreng van resultaten van het discardonderzoek in STECF;
  • Actualiseren van de handleidingen met bemonsteringsprocedures;
  • Inbreng van gegevens en resultaten in pilot projecten ten behoeve van de hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) en de daarmee gemoeide implementatie van de aanlandplicht (“landing obligation”).

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn ook publiekelijk toegankelijk op deze website: publicaties CVO.