Project

Provinciale sturing op verbinding van natuur en economie

De aandacht voor de verbinding tussen natuur en economie neemt momenteel sterk toe bij provincies omdat het reguliere beleid grotendeels is afgerond, maar ook omdat provincies volop bezig zijn met het opstellen van hun natuurvisies, waarin natuur en economie een belangrijk thema is. Provincies bevorderen dat bedrijven natuurinclusief ondernemen en bij gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld uitbreiding van een bedrijventerrein voor zware industrie of logistiek) ook van bedrijven te verwachten dat zij natuurwinst mogelijk maken.

Vooral het natuurinclusief ondernemen is een spoor dat relatief nieuw is en waarbij zich nog geen beleidstheorie heeft uitgekristalliseerd. Provincies richten zich op de agendering van het streven, op netwerk ontwikkeling en op het bevorderen van innovaties op dit vlak. Hierbij worden concrete resultaten nagestreefd, maar zonder dat hierbij altijd duidelijke doelen zijn geformuleerd. Dat is deels ook opzettelijk omdat men beoogt in te spelen op initiatief vanuit het bedrijfsleven en de doelstelling daar ook afhankelijk van maakt.

In 2017 is een analysebouwwerk ontwikkeld aan de hand van perspectieven op het vlak van de door provincies beoogde verbinding tussen natuur en economie en van de door provincies beoogde of ingezette vormen van sturing. Hoewel dit bouwwerk helpt om te structureren en te identificeren wat de interventielogica achter provinciale aanpakken op het verbinden van natuur en economie is, is het nog geen evaluatiekader en is het voor het PL nog niet heel inzichtelijk hoe dit gebruikt kan worden. Hier ligt de grootste opgave voor dit project in 2018. Dit behelst het expliciet maken van hoe verbinden van natuur en economie als beleid getypeerd wordt en daarmee samenhangend, welk type beleidsevaluatie het meest passend is. Deze activiteiten vormen fase 1 van het project. Na een beslismoment met de begeleidingscommissie worden de benodigde veranderingen doorgevoerd en zal er naar alle waarschijnlijkheid ook uitwisseling met provincies en PBL plaatsvinden. Deze activiteiten vormen fase 2 en 3 van het onderzoek en zullen na fase 1 gedefinieerd worden. Het project levert een analyse- en evaluatiekader op rondom provinciale sturing op het verbinden natuur en economie. In 2018 wordt een technical report opgeleverd dat aan het PBL handvaten voor evaluatie bevat.

Publicaties