Project

Publiek-private samenwerking in ruimtelijk beleid (PhD)


Introductie

Er is een kennisleemte als het gaat om de sociaal-culturele dimensie van publiek-private samenwerking. Het ontbreekt aan een zienswijze waarbij processen van betekenisverlening expliciet in verband worden gebracht met ruimtelijke ontwikkelingspolitiek, ontwikkelingsplanologie en gebiedsontwikkeling. Dit project laat via literatuur over discoursanalyses en over publiek-private samenwerking in het domein van ruimtelijke planning vooral de verschuivingen in gehanteerde concepten zien binnen en buiten publiek-private samenwerking als constructie. Beoordeling vindt onder meer plaats vanuit concepten als zelfreferentialiteit (mogelijkheid tot zelfkritiek, om over de rand van je eigen hoed te kijken) en performativiteit van kennis (kennis is gecreƫerd, geproduceerd en gereproduceerd binnen bepaalde sociale constructies en daarmee geldig binnen die constructies). Resultaten zijn relevant voor publieke-private samenwerkingen in ruimtelijke ordening, en voor het nieuwe Topsectorenbeleid. Artikelen in het kader van dit onderzoek worden bijeengebracht in een proefschrift.

Projectdoelstelling

Het doel van dit onderzoek is een kritische reflectie van publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkeling en daarbij te bezien of dit leidt tot 1) andere inhoudelijke concepten in de ruimtelijke ordening of ruimtelijke ontwikkeling van Nederland (het inhoudelijk karakter) en 2) of dit leidt tot andere procedures, processen, instituties en culturen voor de legitimiteit (het democratische gehalte). Met een discoursanalyse kan worden verklaard waarom bepaalde veronderstellingen vertrouwen genieten en anderen als achterhaald worden beschouwd of worden afgewezen. 

Werkwijze

In dit project wordt vooral ingezet op discoursanalyse. Discoursanalyse is de noemer om op verschillende wijzen vertogen (discoursen) te onderzoeken. 

Projectresultaat

Concepten en beoordelingskader voor publiek-private samenwerkingsvormen en analyse van empirie en beoordeling van publiek-private samenwerkingsvormen.Publicaties