Project

Publieksenquête draagvlak voor natuur

Draagvlakmonitor 2013. Hoe is het gesteld met het huidige draagvlak voor natuur en natuurbeleid van de Nederlandse bevolking. Welke natuurbeelden heeft men, wat vindt men van de hoeveelheid natuur in de woonomgeving en Nederland, hoe waardeert men het natuurbeleid, welke natuurbetrokken activiteiten verricht men. Zijn er trends te ontdekken?

Sinds 1997 wordt iedere 5 jaar een publieksenquête gehouden om zicht te krijgen op het maatschappelijk draagvlak voor natuur en natuurbeleid in Nederland. In 2013 is deze enquête wederom gehouden onder een representatief deel van de Nederlandse bevolking. Daarin is gevraagd naar de natuurbeelden van mensen, de mening over de hoeveelheid natuur, de waardering van het natuurbeleid en de natuurbetrokken activiteiten die mensen verrichtten. In vergelijking met de voorgaande edities is meer aandacht voor burgerinitiatieven omdat in de huidige maatschappij de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur een steeds belangrijker plaats inneemt. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met eerdere studies om een beeld te krijgen van trends.

Met de kennis die dit project oplevert, weten overheden en natuur- en landschapsorganisaties beter wat burgers willen, waarvoor een beroep op hen kan worden gedaan en waar stimulansen of eigen beleid/inzet voor nodig is en krijgen ze een beeld van trends en ontwikkelingen ten aanzien van draagvlak voor natuur. Daarnaast wordt de kennis gebruikt als input voor de Balans voor de Leefomgeving 2014 en de Natuurverkenning 2015.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de meeste Nederlanders natuur belangrijk vinden en van mening zijn dat deze beschermd moet worden. Desondanks geeft men natuur geen hoge prioriteit in het beleid van de rijksoverheid. Zeven andere beleidsthema’s vindt men belangrijker; gezondheidszorg en werkgelegenheid staan bovenaan. 80% van de Nederlanders vindt de hoeveelheid groen in de woonomgeving (ruim) voldoende, maar men is minder tevreden over de hoeveelheid natuur in Nederland; 30% vindt dit (te) weinig. Ruim de helft van de Nederlanders doet iets voor de natuur zoals het plaatsen van nestkastjes en afval van anderen opruimen. Sinds 2006 zijn meer mensen actief geworden, ook in het bezoeken van de natuur. Een vijfde van de Nederlanders kent burgerinitiatieven op het gebied van natuur en landschap in hun woonplaats. Daarvan is de helft ook betrokken bij het initiatief (als meedenker, uitvoerder of initiatiefnemer).


 

Publicaties