Pulskor Controle en Handhaving

Project

Pulskor Controle en Handhaving

In dit project worden de randvoorwaarden van de pulsvisserij gedocumenteerd.

Doelstelling

De pulsvisserij wordt steeds meer toegepast. Momenteel zijn er in de Nederlandse visserij 42 licenties uitgegeven. Ook in het VK en in Duitsland zijn aanvragen ingediend en pulsvissers operationeel. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen duurzaam zijn in de zin, dat naast economische rentabiliteit, voldaan wordt aan randvoorwaarden van ecologische duurzaamheid. Dit betekent: de vangsten van doelsoorten moeten voldoen aan de gestelde doelen (TACs), en bijvangsten dienen te worden beperkt tot een minimum. Ongewenste ecosysteemeffecten moeten tevens worden vermeden. De technologie moet dus beheersbaar, controleerbaar en handhaafbaar zijn. Tevens moet de veiligheid gegarandeerd zijn voor gebruikers en controleurs. Momenteel zijn er nog geen randvoorwaarden vastgelegd voor de specificaties van de pulskor. In dit project worden de randvoorwaarden van de pulsvisserij gedocumenteerd.

Werkwijze

De werkzaamheden waren:

  • Vijf vergaderingen (met ministerie van EZ en leden van de Werkgroep Controle en Handhaving Pulsvisserij). Hieraan werkten ook producenten van pulstuigen mee, de NVWA (AID) en op uitnodiging buitenlandse experts en vertegenwoordigers van S. I. (Scheepvaart Inspectie). IMARES organiseerde, faciliteerde en zat deze vergaderingen voor.
  • Contacten met S.I. en pulskorproducenten. Deze zijn om advies gevraagd en concept procedures Controle en Handhaving zijn ter commentaar toegezonden.
  • Het schrijven van het rapport.
  • Begeleiden van een ‘pilotstudie’ door de NVWA (AID). Deze studie is uitgevoerd door NVWA op basis van de door IMARES in overleg met alle betrokkenen voorgestelde procedure Controle en Handhaving. De bevindingen van de inspecties zijn met NVWA doorge-sproken en verwerkt in de procedure.
  •  Interne projectbesprekingen.

Resultaten

Het project heeft een rapport opgeleverd dat de randvoorwaarden tot beheersing van de pulsvisserij beschrijft, op basis waarvan:

  1. Algemene uitgangspunten en basisvereisten kunnen worden voorgesteld en opgenomen in de Europese en nationale regelgeving; 
  2. Specifieke kenmerken van het pulsvistuig in een bij het vaartuig behorend document kunnen worden vastgelegd;
  3. Aanbevelingen kunnen worden gedaan voor controle en handhaving.

Deze rapportage is vertrouwelijk.