Project

Puntensysteem Nationaal Strategisch Plan GLB

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ondergaat een ingrijpende herziening. De Europese Commissie (EC) publiceerde in 2018 voorstellen voor een nieuwe opzet. De voorstellen zijn momenteel in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement. Het herziene GLB zal waarschijnlijk in 2023 van toepassing worden. Inzet van de EC is dat het GLB meer  gaat bijdragen aan doelen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en leefomgeving. Het GLB gaat daarom van een beleid van sturen op maatregelen (compliance-based) naar een beleid van sturen op resultaten (performance-based).   Om dat te realiseren is er een  resultaatgericht uitvoeringsmodel (delivery model) opgesteld dat door elk van de lidstaten moet worden ingevuld, naar gelang wat er nodig is in de eigen situatie. Lidstaten moeten een SWOT-analyse uitvoeren, een analyse maken wat er grond daarvan nodig is en moeten die behoeften vertalen in een Nationaal Strategisch Plan (NSP). De huidige vergroeningscomponent van de inkomenssteun wordt vervangen door het nieuwe instrument ecoregelingen. Daarmee moeten de lidstaten hun boeren stimuleren om maatregelen uit te voeren ten gunste van klimaat, natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit en landschappen.

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt in 2022 hervormd, de EC heeft in 2018 hiervoor voorstellen gepubliceerd. De bedoeling is dat (een deel van) de basispremie omgevormd wordt naar doelgerichtebetalingen voor klimaat, milieu en biodiversiteit. De vraag is hoe beoordeeld kan worden of voorgenomen invulling van het GLB daadwerkelijk gaat bijdragen aan de gestelde doelen. In dit project wordt een toetsingskader opgezet om de samenhang tussen doelen, instrumenten, eventueel puntensysteem en indicatoren (output, resultaat en impact) in de groen-blauwe architectuur van het GLB te bewaken.

Publicaties