Project

Q2 Add Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veeehouderij

Klachten geurhinder, met name in Noord-Brabant De afgelopen jaren is het aantal klachten over geurhinder van veehouderijen sterk toegenomen. Met name in de regio Noord-Brabant is er veel maatschappelijke onrust over dit onderwerp. De provincie Noord-Brabant zet druk om maatregelen te nemen om geurhinder aan te (kunnen) pakken.

Begin 2014 heeft dit tot Kamervragen geleid over de werking van de Wet geurhinder en veehouderij. Daarop heeft de Staatssecretaris van I&M een evaluatie naar de Wet geurhinder en veehouderij toegezegd (kamerbrief van 30 april 2015 (TK 29383-240)). Evaluatie Wet geurhinder en veehouderij De evaluatie wordt uitgevoerd door een bestuurlijke en ambtelijke werkgroep, met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, sector, milieubeweging en bewonersvereniging. Het eerste tussenadvies van deze evaluatie is 29 september 2015 naar de Tweede Kamer verstuurd (TK 29383-244). Het eindadvies van de werkgroep zal medio 2016 worden opgeleverd. Uit die evaluatie blijkt dat het voorschrijven van Best Beschikbare Technieken (BBT) maatregelen onderdeel van de oplossing is om tot een lagere geurbelasting te komen. Er is echter weinig inzicht in welke maatregelen als BBT kunnen worden beschouwd. Naast de ammoniakemissiearme maatregelen waarvoor ook een geurreductie wordt toegekend, zijn er weinig andere maatregelen bekend. Ook is er weinig bekend over de kosten van geurreducerende technieken. Deze kosten zijn nodig om BBT te kunnen vaststellen. Dit projectplan is opgesteld op verzoek van het Ministerie van IenM en heeft betrekking op de verkenning van stalmaatregelen om de emissie van geur te reduceren.

Deze studie heeft tot doel een overzicht te bieden van, en inzicht te verkrijgen in maatregelen waarmee de emissie van geur uit stallen voor varkens en pluimvee kan worden verminderd. De resultaten kunnen de beleidsvorming rond de evaluatie Wet geurhinder en veehouderij ondersteunen. Aan de hand van een inventarisatie levert deze studie een overzicht van zowel reeds bestaande als nieuwe maatregelen, bespreekt het samenvattend de stand der kennis aan de hand van de bestaande wetenschappelijke literatuur, beoordeelt hun effectiviteit t.a.v. de vermindering van de geuremissie en beoordeelt de maatregelen t.a.v. een aantal mogelijke neveneffecten. Ten aanzien van maatregelen die als perspectiefvolle, nieuwe maatregelen worden beoordeeld, worden tevens de jaarkosten (investeringskosten en exploitatiekosten) ingeschat. De studie eindigt met conclusies t.a.v. (groepen van) maatregelen welke als Best Beschikbare Techniek voor de reductie van geuremissies kunnen worden aangemerkt.

Publicaties