Project

Quickscan aanwezige kennis voor uitvoering natuurwetgeving (K_NenR_123)

Aanleiding vraag: In februari/maart wil EZ een bijeenkomstbeleggen met een commissie bestaande uit personen uit gemeenten, provincies enhet bedrijfsleven om te praten over implementatie natuurwetgeving. Alsvoorbereiding op dit gesprek wil EZ weten hoe de huidige stand van zaken is tenaanzien van aanwezige kennis bij gemeenten en provincies. Daarbij is de focusmet name op middelgrote en grote gemeenten gericht, omdat het lijkt dat bijkleine gemeenten nauwelijks kennis over natuurwetgeving


Voorjaar 2014 wil EZ een bijeenkomst beleggen met een commissie bestaande uit
personen uit gemeenten, provincies en het bedrijfsleven om te praten over
implementatie natuurwetgeving. Als voorbereiding op dit gesprek wil EZ weten
hoe de huidige stand van zaken is ten aanzien van aanwezige kennis over natuurwetgeving binnen de omgevingsvergunning bij gemeenten en provincies. Daarbij is de focus met name op middelgrote en grote
gemeenten gericht, omdat het lijkt dat bij kleine gemeenten nauwelijks kennis
over natuurwetgeving.

Het kennisniveau zal onderzocht worden via een digitale enquete onder de 12 provincies en ca. 50 gemeenten. Daartoe zal vooraf in overleg met EZ worden bepaald welke kennis nodig wordt geacht voor het uitvoeren van de provinciale resp. gemeentelijke taak. In de enquete zullen de provincies en gemeenten bevraagd worden over de aanwezigheid van deze kennis.


Publicaties