Project

REFRESH

Het doel van REFRESH is om een methodiek te ontwikkelen die water- en natuurbeheerders in staat stelt om kosteneffectieve herstelprogramma’s voor zoetwaterecosystemen op locale en stroomgebieds-/ landschapsschaal uit te voeren, die in de nabije toekomst rekening houden met veranderingen in klimaat en landgebruik in de context van de KRW en VHR.

Begrijpen hoe aquatische systemen reageren op klimaatverandering is een belangrijke prioriteit voor het zoetwateronderzoek. Het is tegelijkertijd een uiterst belangrijk onderwerp voor de praktijk van het beheer en beleid, mede bij de implementatie van de KRW,  VHR/N2000 doelen, RAMSAR Conventie, Conventie t.a.v. biodiversiteit en andere nationale en internationale conventies en protocollen. De bescherming, het beheer en de herinrichting van aquatische water en semi-aquatische wetland ecosystemen is afhankelijk van deze kennis niet alleen t.a.v. klimaatverandering maar ook t.a.v. veranderingen in landgebruik, milieubelasting en de groeiende watervraag. Daarbij dienen de maatregelen die genomen gaan worden om de goede ecologische status te halen of de prioritaire soorten te beschermen, zoals benoemd in de verschillende Europese richtlijnen, of aan gepast te zijn aan toekomstige veranderingen of toekomstige veranderingen in de klimatologische omstandigheden te mitigeren.

Resultaten 2012

Presentaties gehouden in 2012:

 • Verdonschot P.F.M. & Johnson R. 2012. WP2 Water management and climate change impacts in rivers. Plenary presentations I and II, Sitges 19-23 March 2012. 27 slides + 25 slides. Sitges meeting 2012.
 • Verdonschot P.F.M. 2012. WP2 Tasks and subtasks in Water management and climate change impacts in rivers. Workshop presentation, Sitges 19-23 March 2012. 32 slides. Sitges meeting 2012.
 • van Oosten- Siedlecka A., Besse-Lototskaya A. & Verdonschot P.F.M. 2012. REFRESH shading experiment. The Netherlands and Germany. First results. 16 slides. Sitges meeting 2012.
 • van Oosten- Siedlecka A., Besse-Lototskaya A. & Verdonschot P.F.M. 2012. REFRESH drought experiments. The Netherlands. First results. 30 slides. Sitges meeting 2012.
 • Verdonschot P.F.M. & Verdonschot R.C.M. 2012. Multimetric-amoeba. From a multimetric towards an ecosystem functioning based diagnostic tool. SFS meeting USA 2012.

Beoogd resultaat

REFRESH voert strategisch onderzoek uit dat fundamentele kennisontwikkeling koppelt aan uitvoering in de praktijk. Verder draagt REFRESH bij aan het toepassen van kennis over de effecten van klimaatverandering (inclusief ‘global change’ zoals landgebruikverandering) op het stellen van flexibele doelen en het selecteren en uitvoeren van maatregelen. De inrichting van flexibele doelen vergroot de maatschappelijk acceptatie en is kostenbesparend. Hiertoe vinden de volgende ontwikkelingen plaats:

 • Het ontwikkelen van richtlijnen voor het nemen van ecologisch effectieve, adaptieve en mitigerende herstelmaatregelen.
 • Het ontwikkelen van kosteneffectieve herinrichtings- en beheersmethoden.
 • Het ontwikkelen van functionele indicatoren die voor de praktijk toepasbaar zijn.

Deze inzichten dragen bij een een vergroot inzicht in het voorkomen van dramatische effecten van klimaatverandering, aan veiligheid, aan oppervlaktewaterkwaliteit en aan ecosysteem diensten van oppervlaktewateren. Door het nemen van adaptatie en mitigatie maatregelen worden grote negatieve economische gevolgen van klimaatverandering voorkomen.

Werkwijze

Het project REFRESH is onderverdeeld in 7 Workpackages (WP's) en loopt van 2010 t/m 2013:

 • WP 1 Strategieën, scenario’s en stakeholders: Literatuur en database bouw, workshops, theorie-ontwikkeling.
 • WP 2 Effecten van waterbeheer en klimaatverandering: Rivieren (Alterra trekker): Veld- en laboratorium experimenten, literatuurstudie, data-analyse.
 • WP 3 Effecten van waterbeheer en klimaatverandering: Meren en reservoirs: Veld- en laboratorium experimenten, literatuurstudie, data-analyse.
 • WP 4 Effecten van waterbeheer en klimaatverandering: wetlands: Veld- en laboratorium experimenten, literatuurstudie, data-analyse.
 • WP 5 Integrale stroomgebiedsmodellering: beoordeling van adaptatie, mitigatie en restoratie: Modelbouw, modelkoppeling, modeltoepassing, onzekerheidsanalyse.
 • WP 6 Kosten-effectieve adatatie, mitigatie en restoratie strategieën: Data-analyse, modeltoepassing, kostenberekeningen, beslismodellen.
 • WP 7 Dissiminatie: ICT, kennisdoorstroming, workshops.

Publicaties