Project

RISE - Rurale innovatiesystemen en ondernemerschap

Algemeen doel van dit project is om het ondernemerschap bij boeren in Afrika te stimuleren door een duurzame waardeketen en marktontwikkeling te bevorderen.

Doelstelling

Specifieke doelstellingen zijn:

 • het verder ontwikkelen en verfijnen van het actiegerichte model RISE
 • het ontwikkelen van strategische onderwerpen voor vernieuwende agrarische overgangen in negen Afrikaanse landen.

RISE (Rural Innovation Systems and Entrepreneurship) is een model dat het bevorderen van ondernemerschap bij boeren aanstuurt. Het model is geïnspireerd door onder andere ketenontwikkeling, institutionele en transactie-economie, marktontwikkeling en innovatiesystemen op het platteland. Het project ligt op het grensvlak tussen onderzoek, praktijk en beleid. Het draagt ​​bij aan kennisontwikkeling over innovatiesystemen op het platteland en de verdere ontwikkeling van lokaal ondernemerschap en de particuliere sector.

Resultaten

In 2012 zijn er op verschillende onderwerpen activiteiten ontplooid, waarvan  ‘firm-farmer relations’ (over relaties tussen boeren en bedrijven die hun producten kopen) en ‘economic services of farmers’ organizations to their members’ (over economische diensten van boerenorganisaties) de belangrijkste waren.   Samengevat zijn de belangrijkste activiteiten en deliverables de volgende:

 • Informatie over firm-farmer relations en kick-off bijeenkomsten in Benin, Kenya, Rwanda en Oeganda. Intensieve training in Niger. Inverntarisatie boer-bedrijf relaties in  genoemde landen.
 • 5 briefs over firm-farmer relations
 • Veldwerk Rwanda en Kenya, met name voor ontwikkeling van participatieve methode voor analyse van business cases en zelf-evaluatie van boer-bedrijf relaties. Output: manual ‘It takes two to tango (2-2 Tango)’
 • Training 8 studenten Van Hall Larenstein (VHL) en begeleiding in het veld.
 • 18 case studies van bedrijf-boer relaties(business case beschrijving en analyse en zelf-evaluatie via toepassing 2-2 tango), met name in Oeganda, Rwanda, Kenya en Benin, waarvan 14 afgerond.
 • Uitgebreide terugkoppeling van resultaten in Benin, Oeganda en Rwanda,  met duidelijke vervolgvraag en interesse van bedrijven en boerenorganisaties (zie blogs).
 • Begeleiding Academic Consultancy Training (ACT group 982) leidend tot 4 briefs en 2  rapporten over economische dienstverlening door boeren organisaties aan hun leden. In verschillende trainingen gewerkt aan de opbouw van ‘baskets of options’ (OPPO cursus Wageningen en Oost-Afrika en cursus in Niger)
 • Bijdrage aan de dynamiek van agri-hubs, met name : discussie over relatie en spanning tussen marktgerichte strategieën en voedselzekerheid, opties voor duurzame rurale dienstverlening met kritisch blik op rol van extern gefinancierde organisaties en projecten; en monitoring en evaluatie van de dynamiek van netwerk organisaties.
 • Portal met nadere informatie: Agri-profocus
 • Zoek op landen Benin, Kenya, Niger, Rwanda en Uganda

Werkwijze

Thema’s die centraal staan:

 • georganiseerde boeren als partners in de agribusiness
 • duurzame voedselproductie
 • M&E of network dynamics and results
 • duurzame rural business development services
 • co-innovatie en leergroep

De werkzaamheden concentreren zich op vier landen: Mali en Benin in West-Afrika en Rwanda en Oeganda in Oost-Afrika. Het werk in 2012 is onder andere gericht op de lancering en de operationalisering van de thema's, het benutten van ervaringen en het ontwikkelen van case studies.

Werk aan de thema's is vraaggestuurd. De operationele planning doet het Centre for Development Innovation van Wageningen UR in samenwerking met Agri-Profocus, KIT, Agriterra en Van Hall Larenstein.

Publicaties