Project

RIVERCARE

Op allerlei plaatsen in Nederland zijn beekherstelprojecten gaande, teneinde de in het verleden veelal rechtgetrokken waterlopen een natuurlijker karakter te geven. Dergelijke aanpassingen aan de beek maken veelal deel uit van een project waarin een verbetering van de ecologische toestand van de beek nagestreefd wordt. Hierbij wordt van beekherstel gesproken, omdat de ecologische toestand van beken in het algemeen achteruit is gegaan door menselijke ingrepen. Op Europees en nationaal niveau zijn er beleidsopgaven om de ecologische toestand van watersystemen te verbeteren. Daarnaast zijn veranderingen in waterbeheer een motivatie achter beekherstelprojecten.

RiverCare is een groot onderzoeksprogramma (ingediend bij STW, mede door Wageningen UR) dat zich richt op het ontwikkelen van kennis voor duurzaam beheer van riviersystemen, waaronder beken. Een deel van RiverCare (project C1) richt zich op fundamentele kennisontwikkeling voor het toepassen van Building with Nature-concepten in het beheer en herstel van regionale watersystemen.

Het KB-project RiverCare richt op de volgende doelstellingen.

  • Het verbinden van de wetenschappelijke activiteiten in het kader van het STW-project RiverCare (project C1) met de praktijk van beekherstel
  • Het in kaart brengen van de kennisbehoefte bij uitvoerders van beekherstelprojecten met betrekking tot het toepassen van Building with Nature-maatregelen in beekherstel.
  • Het identificeren van mogelijke cases voor het toepassen van Building with Nature-maatregelen in beekherstel.
  • Het nader uitwerken van enkele Building with Nature-maatregelen voor beekherstel.

Deliverables

Rapport over de toepassing van Building with Nature in beekherstel, met daarin concrete maatregelen uitgewerkt.

Publicaties