Project

RN_Casus Robuuste Natuur

In de eerste tranche van het BO-onderzoek 2014 binnen het thema Biodiversiteit terrestrisch lopen twee projecten die invulling geven aan de in de Rijksnatuurvisie 2014 verwoorde wens om vanuit het natuurbeleid meer te gaan sturen op condities voor natuurlijke processen in plaats van op specifieke soorten en habitats. Uitgangspunt hierbij is dat een veerkrachtige natuur met ruimte voor natuurlijke processen sterk steunt op de bijdrage van bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Robuuste natuur in deze zin omvat zowel ecologische kansen als regionaal draagvlak. Vandaar dat de projecten zich richten op zowel Grootschalige natuur met Vogel- en Habitatrichtlijndoelen (project BO-11-019.01-008) als Natuurlijke processen buiten Natura 2000 (project 009).

De Rijksnatuurvisie 2014 signaleert dat veranderingen van klimaat en samenleving steeds meer behoefte doen ontstaan aan sturen op condities voor natuurlijke processen in plaats van sturen op specifieke soorten en habitats. Een grotere nadruk op ruimte voor natuurlijke processen geldt ook bij het zoeken naar mogelijkheden voor internationaal kenmerkende biodiversiteit. Dit zou moeten leiden tot een zwaarder accent op natuurlijke dynamiek binnen de randvoorwaarden van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en waar mogelijk ook al bij gebiedsprojecten. Tegelijkertijd vereist veerkrachtige natuur met ruimte voor natuurlijke processen buiten Natura 2000 lokaal draagvlak bij bewoners en bedrijven in de directe omgeving. Beide invalshoeken worden nader uitgewerkt in lopend BO-onderzoek (BO-11-019.01-008 en 009).

In de eerste helft van 2016 zal Nederland als voorzitter optreden van de Europese Unie (de Raad). Een van de doelen is om aan de hand van goede voorbeelden te laten zien dat de door NL beoogde flexibilisering van de VHR richtlijnen daadwerkelijk leidt tot betere natuur. Het project levert alle materiaal voor de betreffende brochure.


Publicaties