Project

RN_Grootschalige natuur in NL

De Rijksnatuurvisie 2014 signaleert dat veranderingen van klimaat en samenleving steeds meer behoefte doen ontstaan aan sturen op condities voor natuurlijke processen in plaats van sturen op specifieke soorten en habitats. Een grotere nadruk op ruimte voor natuurlijke processen geldt ook bij het zoeken naar mogelijkheden voor internationaal kenmerkende biodiversiteit. Dit zou moeten leiden tot een zwaarder accent op natuurlijke dynamiek binnen de randvoorwaarden van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en waar mogelijk ook al bij gebiedsprojecten.

Een veerkrachtiger natuur met ruimte voor natuurlijke processen steunt sterk op de bijdrage van bewoners en bedrijven in de directe omgevingen, in de Rijksnatuurvisie aangeduid als ruimte voor de regio.

De projectdoelstelling richt zich op de volgende kennisvragen:

  1. Welke gebieden met VHR-doelen komen in Nederland in aanmerking of zijn in beeld als natuurtype Grootschalige dynamische natuur (N01) om - op basis van geomorfologie en waterhuishouding - te komen tot robuuste, veerkrachtige natuur die aansluit bij grote natuurlijke systemen? Welke natuur kan in deze grote natuurlijke eenheden ontstaan en zich doorontwikkelen afhankelijk van de mate waarin wordt ingezet op natuurlijke processen?
  2. Welke gebieden met VHR-doelen in Nederland kunnen ten aanzien van natuurkwaliteit profiteren van een grotere bijdrage van natuurlijke processen?

Wat betekent bovenstaande voor bestaande VHR doelen en typen? Welke typen lopen het risico van verdwijnen, welke komen ervoor in de plaats, welke kansrijke combinaties van typen doen zich nieuw voor? Hoe kunnen oppervlakte en kwaliteit van deze dynamische natuur worden beoordeeld op landschapsschaal?


Publicaties

Bijlsma, R.J., Ch. Braat, A.J.M. ten Hoedt, J.A.M. Janssen, A.J. Rossenaar, M.E. Sanders, P.C. Schipper, U. Vegter & H.V. Winter. 2016. Inspiring natural landscapes in a crowded country. Five examples of nature-based solutions in Dutch landscapes. Wageningen Environmental Research (Alterra) report 2754