Project

RTM Single DEMO 2.0

In het kader van het EFMZV project INNOPRO is in 2019 een eerste versie ontwikkeld van een Dynamisch Ecosysteem Model voor de Oosterschelde. In het huidige project zal het model worden verbeterd (DEMO 2.0) en in lijn worden gemaakt van de Good Modelling Practice standards (GMP) van de WUR.

In het kader van het EFMZV project INNOPRO (INNOvatie en rendementsverbetering mossel PROductie) is in 2019 een eerste versie ontwikkeld van een eenvoudig Dynamisch Ecosysteem model Oosterschelde (DEMO). Het model heeft ook een ruimtelijke component, waarbij de Oosterschelde is opgedeeld in 28 compartimenten. De uitwisseling tussen de compartimenten onderling en de Noordzee is gebaseerd op een hydrodynamisch model dat in 2019 is gepubliceerd. Met het model kan de temporele variatie in fytoplankton (voedsel voor de schelpdieren) worden berekend en deze informatie kan van nut zijn voor draagkrachtberekeningen.

In dit project zal het model verder inhoudelijk worden ontwikkeld waardoor het model beter in staat zal zijn het systeem te beschrijven. Zo zal er een betere formulering komen voor de berekening van de primaire productie en het effect van zwevend stof op het onderwater lichtklimaat. Verder zal het model worden aangepast zodat het voldoet aan de Good Modelling Practice standaarden van de WUR. Er zal een verbetering komen van version control via GIT en het model zal beter worden gedocumenteerd.

Publicaties