Project

Raamwerk milieucondities

Binnen Raamwerk milieucondities voor natuur, water en biodiversiteit willen we verbindingen zoeken tussen vakgebieden en stimuleren van initiatieven hiertoe. Voorbeelden zijn ammoniak (emissies, biodiversiteit, programmatische aanpak stikstof), waterkwaliteit (abiotisch en biotisch), broeikasgasemissies, bodemkwaliteit (koolstof), en landgebruik (LULUCF).

Integrale projecten waarin meerdere themas aan bod komen, zijn voor WOT interessant omdat dan de wetenschappelijk onderbouwing van de WOT-taken verbetert. Gedacht kan worden aan relatie tussen ammoniakemissie en biodiversiteit, effecten mestbeleid op emissies, bodemkwaliteit en biodiversiteit, verbeterde monitoring waarin zowel biotische als abiotische componenten worden betrokken.

Publicaties