Project

Rammegors ontpoldering

Door waterstaatkundige ingrepen is het slik- en schorareaal in de Zuidwestelijke Delta sinds de tweede helft van de 20e eeuw sterk afgenomen, terwijl deze getijdegebieden een belangrijke ecologische functie vervullen. In de Oosterschelde is door de aanleg van de stormvloedkering sprake van zandhonger. Het getij is verminderd, waardoor het evenwicht tussen erosie en sedimentatie is verstoord. Rijkswaterstaat Zee en Delta voert als waterbeheerder projecten uit die de natuurlijke kwaliteit van de Oosterschelde verbeteren. Dit gebeurt onder meer door nieuwe schorren te creëren en door bestaande schorren te beschermen.

Het project Rammengors is een ontpolderingsproject dat zo'n 140 ha nieuw slikken- en schorrengebied moet doen ontwikkelen. Het project onderzoekt hoe de habitats en leefgemeenschappen ontwikkelen in het ontpolderde gebied. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de interactie tussen biotische en abiotische factoren na ontpoldering. Deze kennis helpt bij de inrichting van toekomstige gebieden waar het getij wordt hersteld.

Het project Rammegors Ontpoldering is een ontpolderingsproject in de Oosterschelde dat een voormalig zoetwater wetland (142 ha) terug in verbinding brengt met de Oosterschelde waardoor op termijn een nieuw slikken- en schorrengebied zal ontstaan. Het project streeft het herstel van waardevol intergetijdengebied in de Oosterschelde na en draagt zo bij aan het realiseren van N2000-instandhoudingsdoelen en KRW doelen. Het project onderzoekt hoe de habitats en leefgemeenschappen ontwikkelen in het ontpolderde gebied. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de interactie tussen biotische en abiotische factoren na ontpoldering. Deze kennis helpt bij de inrichting van toekomstige gebieden waar het getij wordt hersteld.

Publicaties