Project

Rapportage BLO en ENP

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de in de Natuurbeschermingswet (vanaf 2017 Wet Natuurbescherming) vastgelegde wettelijke taak om eenmaal per twee jaar een wetenschappelijk rapport uit te brengen “waarin, mede in het licht van in eerdere rapporten beschreven ontwikkelingen, de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen worden beschreven”. Deze wettelijke rapportage vindt plaats in de Balans van de Leefomgeving. De minister heeft in 2014 besloten dat deze stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen 2014 ook deels dient te worden gerapporteerd in de driejaarlijkse Evaluatie van het Natuurpact. Samen omvatten zij de wettelijke Natuurbalans.

Doelstelling

Het doel van de rapportage is de rijksoverheid te voorzien van de juiste informatie over de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen in bos, natuur en landschap. Voor de taken op het gebied van bos, natuur en landschap in de beleidsmatige en maatschappelijke context heeft het PBL zelf onvoldoende kennis in huis. Deze kennis is wel beschikbaar bij Wageningen UR (DLO). Daarom is uit efficiencyoverwegingen bij wet geregeld dat DLO, via de WOT N&M, deze kennis ten behoeve van de Balans wettelijke rapportages voor het PBL in stand houdt, verder ontwikkelt, middels integrale beleidsevaluaties geschikt maakt voor de Balansrapportage, en bijdraagt aan de rapportage.

    Beoogd resultaat

    Het resultaat is dat de rijksoverheid in het kader van de Natuuplanbureaufunctie goed is voorzien van de juiste informatie door de tekstbijdragen voor de rapportage Balans van de Leefomgeving.