Project

Rapportage Digitale Balans

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Natuurbeschermingswet in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. De rapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nog wel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast wordt er om hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Voor de evaluatie van het natuurbeleid is het nodig bijbehorende indicatoren uit te werken.

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Natuurbeschermingswet in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. Dit project voert de beleidsevaluatie uit en de voor dit project geselecteerde beleidsrelevante onderwerpen zijn:

  1. Provinciale aanpak bescherming landschap bij afwezig rijksbeleid.
  2. Effecten milieu- en natuurbeleid op natuurkwaliteit.
  3. Staat van Instandhouding soorten en habitats Natura 2000-doelen.
  4. Doelstellingen EHS in veranderend en herijkt beleid.
  5. Implementatie natuurwetgeving

Deliverables

  • rapportage digitale balans (webpagina's)
  • WOt-interne notitie

Publicaties