Project

Rapportage Digitale Balans

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bijaan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgangen nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Natuurbeschermingswet inhet kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. Derapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nogwel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast worden erom de hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt engeanalyseerd.

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Natuurbeschermingswet in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. De rapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nog wel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast worden er om de hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd. De voor dit project geselecteerde beleidsrelevante onderwerpen zijn:

  1. Kwaliteit van natuur
  2. Areaal ecosystemen
  3. Realisatie NNN
  4. Agrarisch natuurbeheer
  5. Indicatoren milieudruk
  6. Mate van betrokkenheid bij natuurbehoud
  7. Versnippering en gebiedsgrootte
  8. Versnippering en faunapassages

Publicaties