Project

Rapportage Digitale Balans

Met de resultaten van dit project kan in de Balans van de Leefomgeving een feitelijk beeld worden gegeven van hoe het met de Nederlandse natuur en de voortgang van het beleid staat, met een speciaal accent op maatschappelijke betrokkenheid bij natuur.

De WOT-Natuur en Milieu (WOT N&M) draagt bij aan de rapportage over de stand van zaken in de beleidsuitvoering, de voortgang en nieuwe ontwikkelingen rond het natuurbeleid, die de Wet Natuurbescherming in het kader van de Natuurplanbureaufunctie vereist. Deze rapportage vindt sinds 2010 plaats in Balans van de Leefomgeving uitgegeven door het PBL. De rapportage berust gedeeltelijk op bestaande wetenschappelijke kennis die nog wel in een beleidsrelevante context moet worden geplaatst. Daarnaast worden er om de hiaten in kennis te vullen specifieke gegevens verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Dit project is aanleverend voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL2018). Doel van het project is indicatoren van de beleidsrelevante onderwerpen zover uit te werken dat ze gereed zijn voor opname in de digitale BvdL2018. Het gaat daarbij om:

(1) Feiten en cijfers op het vlak van natuur en samenleving (maatschappelijke initiatieven) bijeen brengen en deze op een voor de balans adequate wijze te presenteren en (2) de reguliere balans-indicatoren, voor zover mogelijk, actualiseren.

    Publicaties