Project

Rapportage Evaluatie Natuurpact

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert in opdracht van het Rijk en de provincies eens in de drie jaar de (kosten)effectiviteit van het natuurbeleid dat in het kader van het Natuurpact wordt uitgevoerd. De Wot draagt hieraan bij in samenhang met het onderzoek voor de Balans van de Leefomgeving.

Het PBL rapporteert  in opdracht van rijk en provincies eens in de drie jaar over de (kosten)effectiviteit van het natuurbeleid dat in het kader van het Natuurpact door provincies wordt uitgevoerd en de rol van de Rijkskaders daarbij. Het eerste rapportagemoment is januari 2017. De evaluatie is opgezet als lerende evaluatie. Dit betekent onder meer dat er veel interactie is met de gebruikers van de evaluatie en dat actief en tussentijds bijgedragen wordt aan handelingsperspectieven ter versterking van het beleid. Dit project draagt hieraan bij door voorbereiding door en deelname van de projectleider aan het PBL-kernteam van de evaluatie, voorbereiding door en deelname van de projectleider aan de interactieve sessies die in het kader van de evaluatie Natuurpact worden georganiseerd, voorbereiding door en deelname van de projectleider aan opdrachtgeversoverleggen en vergaderingen van de werkgroep natuurbeleid van het IPO  en meeschrijven door de projectleider aan de eerste rapportage.

Publicaties