Project

Recht op de Noordzee

Opbouw driejarig onderzoek van nieuw ruimtelijke ordenings- en natuurbeschermingsrecht op de Noordzee. In 2015 trad de nieuwe EU-Richtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning in werking en werd een ontwerp van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 gepubliceerd. Eerste onderzoeksjaar begint met rechtsanalyse.

In 2014 werd er een nieuwe EU-kaderrichtlijn Maritieme Ruimtelijke Planning (Maritime SpatialPlanning, MSP) aangenomen (EU-Richtlijn 2014/89/EU). Hierin worden lidstaten verplicht maritieme ruimtelijke plannen vast te stellen waarbij zij rekening moeten houden met economische, sociale en ecologischeaspecten teneinde duurzame ontwikkeling en groei in de maritiemesector te ondersteunen. Opvallend is dat zij een ecosysteemgerichte benadering moeten hanteren om de co-existentie van relevante activiteiten engebruiksfuncties te bevorderen (duurzame functiecombinaties en multiple use of space). Tegelijkertijd gelden ook sectorale regelingen als Vogel- en Habitatrichtlijn, OsPar-verdrag, Kaderrichtlijn Mariene Strategie etc (vgl ook de nieuwe (ontwerp)Beleidsnota Noordzee 2015-2021).

Publicaties