Project

Recovery of P from animal manure by struvite or calcium phosphate

De fosforefficiëntie dient verbeterd te worden om ervoor te zorgen dat er voldoende (rots)fosfaat beschikbaar is voor volgende generaties, de landbouwproductie op wereldschaal te kunnen verhogen en tegelijk de gevolgen voor het milieu te verminderen. Om dit te bereiken zullen de fosforverliezen gereduceerd moeten worden en het hergebruik van fosfor uit reststromen (voedsel, afval, dierlijke mest, menselijke mest) mogelijk gemaakt moeten worden, zonder dat dit de kwaliteit van de bodem en de voedselveiligheid negatief beïnvloedt.

Het winnen van een deel van de makkelijk beschikbare fosfaat (orthofosfaat) uit de mest, biedt mogelijkheden om een groter deel van de nutriënten en organische stof in mest beschikbaar te houden voor bemesting. Hierdoor behoeft minder stikstofkunstmest aangevoerd te worden en wordt de bodemvruchtbaarheid bevorderd door de grotere aanvoer van organische stof. Er is nog weinig kennis over de verhouding tussen niet-oplosbaar fosfaat (gebonden aan de organische stof) en oplosbaar fosfaat (orthofosfaat, en kan dus neergeslagen worden). In dit project wordt het potentieel van terugwinning van orthofosfaat uit verschillende soorten (verwerkte) mest bepaald om te voorzien in de kennisbehoefte over de gehalten aan verschillende fosforfracties in mest om zo meststoffen te kunnen maken die een lager fosfaatgehalte hebben waarbij de organische stof beschikbaar blijft. In 2016 is de verhouding tussen orthofosfaat en organisch gebonden fosfaat bepaald in (fracties van ) melkveemest. In 2017 zal dit onderzoek worden voortgezet met varkensmest en digestaat van melkveemest.

Publications