Project

Recycling of waste biomass

Momenteel wordt in het kader van een publiek-private samenwerking binnen de Topsector Agri&Food een demonstratieproject uitgevoerd om fosfaten uit dierlijke mest te verwijderen en zodanig te winnen dat het kan worden hergebruikt door de industrie en in de keten kan worden teruggebracht. Hiermee kunnen de thans hoge kosten voor mestafzet verlaagd worden. Een van de kansrijke routes is het dusdanig bewerken van de dikke fractie van mest dat de fosfaten in oplossing worden gebracht, en na scheiding kunnen worden gewonnen. De teruggewonnen mest, met een sterk verlaagd fosfaatgehalte, kan dan binnen de gebruiksnormen op het land in Nederland worden geplaatst.

Een andere reden voor de lage fosfaat efficiency is de afvoer van P in slib, mede als gevolg van verontreinigingen daarin. Water schappen hebben daarbij ook nog eens hoge kosten voor de afzet van het slib en zijn, samen met bedrijven die slib composteren (GMB) of verbranden (SNB), op zoek naar alternatieve goedkopere verwerkingsroutes, waarbij het slib geschoond wordt. Via de ontwikkelde methodiek voor het schonen van de mest kan eventueel ook zuiveringsslib worden geschoond (P, zware metalen), waarna het (al dan niet in combinatie) met mest op het land kan worden gebracht. Door een dergelijke samenwerking tussen mestverwerkers/ landbouw en de waterschappen ontstaat mogelijk een win-win situatie. Dit denkspoor zou samen met andere opties voor het schonen van zuiveringsslib verder uitgedacht moeten worden waarbij de voor- en nadelen in termen van gevolgen voor de landbouw, het milieu, kosten-baten, wet- en regelgeving etc. in kaart worden gebracht.

Naast recycling van slib zal onderzoek worden opgestart naar de verhoging van duurzaam en effectief gebruik van co-producten, bijproducten en afvallen uit landbouw en gerelateerde (voedingsmiddelen, retail) industrie en GFT van consumenten (Waste2Cycle). In Waste2Cycle is de centrale hypothese dat omkering van uitvoering (uitgangspunt bij producten en product value) mee levert dan uitgangspunt bij afval verwerking concept van afvalrotonde).   

Publicaties