Project

Redesign of adaptive value chain networks for Food and Nutrition Security

Om voedselketens duurzamer te maken is het van belang dat er een evenwicht zal ontstaan tussen het voldoen aan de vraag naar voedsel met de gewenste nutritionele waarde aan de ene kant en de beschikbaarheid van biomassa en natuurlijke hulpbronnen aan de andere kant. Het terugdringen en hergebruik van voedselverliezen in de keten, en daarbij de afwegingen voor welke toepassing biomassa (reststromen) te gebruiken zijn, is essentieel. Door voedsel waardeketens te analyseren vanuit het perspectief van resource efficiency (‘de dingen goed doen’) en resource effectiveness (‘de juiste dingen doen’) zal inzicht ontstaan in de optimale inrichting van deze ketens en daarmee in de inrichting van duurzaam voedselsystemen.

Met behulp van ketenmodellen zal inzicht worden verkregen in de effecten voor de keten als geheel alsook voor verschillende schakels in de keten zelf. De modellen helpen ook om impliciete veronderstellingen expliciet te maken. De uitkomsten zullen inzicht geven in het ontwerp en de evaluatie van (nieuwe) ketenmodellen op basis van optimalisatie van biomassa gebruik in een netwerk van meerdere waardeketens (in tegenstelling tot de optimalisatie van een enkelvoudige ketenschakel).

Dit project zal leiden tot de ontwikkeling van verschillende modelcomponenten die inzicht zullen geven in de efficiëntie en effectiviteit van het gebruik van biomassa en natuurlijke hulpbronnen in specifieke scenario’s. De uitkomsten uit deze scenario’s leveren een bijdrage aan de inrichting van een duurzaam voedselsysteem, dat als uitgangspunten heeft voedsel- en nutriëntenzekerheid en optimale verwaarding van reststromen.