Project

Reductie Gezond/stress management

Het verminderen van stress tijdens transities op bedrijven zal de weerstandsdaling rond deze momenten bij de dieren beperken, waardoor de kans op ziekte afneemt. Hierdoor is minder antibiotica-inzet op bedrijven nodig.

Doelstellingen project

Inzichtelijk maken waar de grootste knelpunten liggen in relatie tot stress tijdens transities op intensieve veehouderijbedrijven en in de varkenshouderij als voorbeeldsector aandragen van praktijkklare oplossingen, zowel op gebied van dier, mens (management en omgang) als techniek (bedrijfsinrichting en bedrijfsprocessen). Hierbij wordt gefocust om de meest kansrijke verbeterfactoren op de meest kritische transitiemomenten. De focus ligt daarbij op oplossingsrichtingen die dicht bij de huidige gangbare varkenshouderij liggen. Op die manier zijn deze direct en breed toepasbaar in de sector. Middels een goed communicatieplan worden deze resultaten ook vertaald richting biologisch en andere veehouderijsectoren.

Aanpak en tijdspad

Het project bestaat in feite uit drie fases:

 1. Oriëntatie  [ looptijd januari – maart 2012 ]
  Identificatie van de transities die dieren doormaken in de verschillende takken van de intensieve veehouderij. Oriëntatie op de belangrijkste factoren bij deze transitiemomenten en aandragen van mogelijke oplossingsrichtingen. Hiervoor wordt de varkenssector als voorbeeldsector genomen en wordt voor de overige veehouderijsectoren rundvee en pluimvee gekeken waar raakvlakken en verschillen liggen. Deze oriëntatie bestaat uit een deskstudie. Resultaat van deze fase is inzicht in de bestaande knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, waarmee voor de volgende fase bepaald kan worden waar de focus moet liggen. 
 2. Oplossingsrichtingen uitwerken  [ maart – juni 2012 ]
  Mogelijke oplossingsrichtingen uit fase 1 worden verder uitgewerkt op haalbaarheid in een gangbaar houderijsysteem, om de toepassing in de praktijk zo kansrijk mogelijk te maken. Het resultaat van deze fase is het aanwijzen van een aantal oplossingsrichtingen voor de 3 meest kritische transitiemomenten, welke het meest effectief en haalbaar lijken. 
 3. Effectiviteit oplossingsrichtingen in dierproeven onderzoeken  [ juni – december 2013 ]
  In deze fase wordt een (complexe) oplossing voor het meest kritische transitiemoment uitgeprobeerd, doorontwikkeld en getest op Varkens Innovatie Centrum Sterksel in een aantal dierproeven. Ervaringen uit een eerste proef worden benut voor de opzet van een nieuwe proef.

Resultaten

In dit project worden op hoofdlijnen twee resultaten opgeleverd:

 1. Overzicht van de knelpunten van transitiemomenten op huidige bedrijven en de mogelijke oplossingsrichtingen, voor de verschillende veehouderijsectoren.
 2. Het effect van de meest interessante oplossingsrichtingen gemeten in de praktijk. Als voorbeeldbedrijf wordt hiervoor Varkens Innovatie Centrum Sterksel genomen.