Project

Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening door extra watergebruik

<p>Een verdere reductie van de ammoniakemissie bij mesttoediening op veen- en kleigrond grasland is gewenst. Nieuwe  perspectiefvolle emissiearme mesttoedingssystemen, die geen problemen met bodemstructuur en draagkracht geven, worden getoets op ammoniakemissie en stikstofbenutting onder wisselende omstandigheden.</p>

Deliverables


Rapport met resultaten metingen van ammoniakemissie

Rapport van de proeven waarin stikstofrecovery is bepaald


Publicaties