Project

Regio aan zet

Medio 2011 is een verdere versterking van de economie en concurrentiekracht ingezet door het nieuwe topsectorenbeleid. Dit beleid richt zich ook op maatschappelijke vraagstukken waaronder vraagstukken op het gebied van gezonde leefbaarheid, voedselzekerheid, biodiversiteit, schaarste van grondstoffen als ook vergrijzing. Bij het versterken draait het om kennisontwikkeling, kennistoepassing en vercommercialisering. Een goede doorwerking van ontwikkelde kennis en een effectieve en efficiënte inzet van kennismiddelen via het juiste instrumentarium zijn hierbij basisvoorwaarden.

Binnen de topsectoren wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s (HCA’s). Een HCA omvat een visie, ambitie en aanpak om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Om te kunnen zorgen voor voldoende en goed gekwalificeerde mensen voor de topsectoren Agrofood en Tuinbouw en uitgangsmaterialen, moeten onderwijs en bedrijfsleven intensief samenwerken.

In de afgelopen jaren is er in het groene domein veel geïnvesteerd in kennisopbouw, kennisverspreiding en valorisatie. Veelal gebeurde dit binnen de gouden driehoek. Het regio-leren in en om de kenniswerkplaats is hiervan een uitgelezen voorbeeld. Vertegenwoordigers van overheid, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving werken samen aan innovatieve kennisvraagstukken in de regio om middels regionale kennis- en innovatieagenda’s te komen tot regionale ontwikkeling.

Werkwijze

Dit project brengt in kaart wat de mogelijkheden zijn voor de kenniswerkplaatsen binnen de Human Capital Agenda en innovatiecontracten. Daartoe worden de huidige knelpunten en de daaruit voortvloeiende actiepunten op een rijtje gezet. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 6 verschillende regio’s.

Resultaten

Het project leidde tot de volgende inzichten. In de afgelopen jaren is er in het groene domein veel geïnvesteerd in kennisopbouw, kennisverspreiding en valorisatie. Veelal gebeurde dit binnen de gouden driehoek. Het regioleren in en om de kenniswerkplaats is hiervan een uitgelezen voorbeeld. De uitdaging van regioleren is om te komen tot een vitale, aantrekkelijke regio waarin alle partijen kunnen floreren. Vertegenwoordigers van overheden, ondernemers, onderzoek, onderwijs en omgeving werken samen aan innovatieve kennisvraagstukken (bijvoorbeeld duurzaamheid, krimp en recreatie) in de regio om middels regionale kennis- en innovatieagenda’s te komen tot regionale ontwikkeling. Maar wat kunnen kenniswerkplaatsen betekenen voor het nieuwe topsectorenbeleid? Kenniswerkplaatsen kunnen gezien worden als een belofte voor innovatie en ontwikkeling van de regionale kenniseconomie. Dit kwam nadrukkelijk naar voren in twee bijeenkomsten met betrokkenen (kennisinstellingen, actoren actief in de regio en overheden) rond regioleren in de kenniswerkplaatsen. Kenniswerkplaatsen ondersteunen de verbinding van ondernemers, regioactoren, studenten en onderzoek aan regionale vraagstukken met aantrekkelijk onderwijs, waardoor nieuwe kennis, competenties en inzichten ontwikkeld kunnen worden. Onderwijs draagt met opleidingen zo ook bij aan de (toekomstige) ondernemers- en arbeidsvraag in de regio. De werkplaatsen zouden met het accent op het versterken van de samenwerking tussen de O-partijen, een bruikbaar middel kunnen zijn om de wensen genoemd in de Human Capital Agenda (HCA) en de samenwerking in de gouden driehoek te ondersteunen. Specifiek kan de kenniswerkplaats gezien worden als schakel tussen regionale economische clusters, aantrekkelijk onderwijs, beroepsgericht opleidingsaanbod en een leven lang leren.

Publicaties