Project

Regionale verdienmodellen stad-platteland

Groen in en om de stad heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit en bevordert de gezondheid van inwoners. Bovendien verbetert het de leefbaarheid en biedt het mogelijkheden tot recreatie. Door bevolkingsgroei en economische ontwikkeling staat groen in de stad(srand) echter steeds meer onder druk.

Er is al veel bekend over groen in relatie tot people en planet. Het bepalen van de financiële waarde (profit) is nog onderbelicht, maar kan een impuls geven aan investeringen in groen in de breedste zin van het woord. Dit project heeft als doelstelling om te onderzoeken wat de kosten en baten zijn van behoud en ontwikkeling van groen in en om de stad en welke publieke en private groene verdienmodel(len) mogelijk zijn. In aanvulling daarop beoogt het onderzoek inzichtelijk te maken welke partijen groen kunnen aanbieden; en onder welke voorwaarden zij daartoe bereid zijn ofwel groene verdienmodellen voor de stad/land.

Resultaten 2012

In 2012 is het volgende uitgevoerd: het Economic Ecosytem governance raamwerk is gebruikt voor multifunctionele stadsranden met een focus op economische dragers. De casus is vastgesteld voor verder uitwerking, namelijk gemeente Den Helder.

Er zijn 3 workshops georganiseerd. Dataverzameling heeft plaats gevonden in de workshops en via deskstudie (literatuur).

Beoogd resultaat

Dit project draagt bij aan inzicht in leefbaarheid en (economische) vitaliteit voor (lokale) overheden en MKB op het gebied van stad en land. Een start is gemaakt met de gemeente Enschede. De innovatieve concepten dragen bij aan biodiversiteit, beleving en sociale aspecten buiten de natuurgebieden inclusief duurzame verbindingen tussen stad en land en urbane ecologie. Centraal staat het ondernemen met ecosysteemdiensten waarbij gewerkt zal worden aan innovatieve verdienmodellen.

Werkwijze

Stappenplan regionale verdienmodellen stad en land:

1. Startpunt is het Economic Ecosytem governance raamwerk (Eco2) dat is ontwikkeld door Blaeij et al. (2011). Dit raamwerk wordt geschikt gemaakt voor multifunctionele stadsranden met een focus op economische dragers (aandachtspunten zijn food en green).  Het doel is om mechanismen te beschrijven en analyseren om te komen tot een doorbraak voor nieuwe economische dragers.
2. Vaststellen 1-2 cases aan de hand van gesprekken met relevante actoren (bijv. in Zuid Limburg, Groningen-Assen, de Groene Kamer in Tilburg, Twente aangaande invulling braakliggende terreinen, stadsparken, verrommeling en krimp, voedsel en groen, korte kortens).
3. Opzet workshop/ interviewronde rond Eco2 raamwerk. Deze workshop(s)/ interviews zijn gericht op de kwantificering van het Eco2 raamwerk rond economische dragers in de stadsranden.
4. Nader vast te stellen aantal workshops/ interviewrondes rond stadsranden (dataverzameling en doorrekenen).
5. Rapportage workshops/interviews inclusief doorrekenen voor casestudies. De werktitel is “Ontwikkelen van nieuwe economische dragers in stadsranden”.
6. Wetenschappelijk paper en breed toegankelijke rapportage met cases.