Project

Rekenmodel en database kosten recreatieve ontsluiting

Het doel van dit project is de kosten die gepaard gaan met het toegankelijk en recreatief aantrekkelijker maken van natuur en landschap inzichtelijk te maken. Hiervoor worden een kostendatabase en een rekenmodel ontwikkeld die gebruikt kunnen worden voor toekomstverkenningen en ex-ante evaluaties.

De recreatieve kosten per hectare zullen over verschillende typen landschap worde gedifferentieerd. Er is een kostenverschil verwacht door verschil in bodemsoort en door de hoeveelheid en kwaliteit van de recreatieve voorzieningen in de verschillende typen natuur.

Het eindresultaat van het model maakt het mogelijk om kostenberekeningen voor verschillende eindsituaties beleefbare natuur te maken. Zowel voor de kostendatabase als het rekenmodel is een theoretische onderbouwing van groot belang, zodat koppeling aan effectiviteitsmodellen en waarderingsmodellen op onderbouwde wijze mogelijk is.

Publicaties