Project

Relatie P bemesting en P toestand

Met de Europese Commissie is afgesproken dat er alleen nog evenwichtsbemesting van fosfaat mag plaatsvinden. De aanvoer van fosfaat is dan gelijk aan de afvoer hiervan. In dit project worden de effecten van deze evenwichtsbemesting onderzocht.

Doelstelling

Vanaf 2006 moet Nederland zich houden aan de regels van de Nitraatrichtlijn. Hierin is een stelsel van gebruiksnormen voor fosfaat, stikstof en dierlijke mest opgesteld. Met de Europese Commissie is afgesproken dat vanaf 2015 alleen nog evenwichtsbemesting van fosfaat zal plaatsvinden. Dit houdt in dat de aanvoer van fosfaat gelijk is aan de afvoer hiervan. Een verliesnorm van 5 kg fosfaat/ha wordt wellicht toegestaan. Het doel van dit project is om het effect te bepalen van 1. Bepalen van het effect en het risico van een veeljarig toegepaste generieke gebruiksnorm voor fosfaat afgestemd op (strikte) evenwichtsbemesting op vermindering van opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen;
2. Bepalen van het effect en het risico van een gebruiksnorm afgestemd op (strikte) evenwichtsbemesting op korte en lange termijn op fosfaatuitspoeling; 3. Bepalen van het effect en de risico’s van een gebruiksnorm voor fosfaat afgestemd op (strikte) evenwichtsbemesting op de verdeling van fosfaatfracties in de bodem en de betekenis daarvan voor het gewas en de bodemvruchtbaarheid op de lange termijn.

Beoogd resultaat

De resultaten van dit onderzoek geven uitsluitsel over effect van evenwichtsbemesting van fosfaat op de opbrengst en de kwaliteit van het gewas. Ook zal inzicht verkregen worden in de mate waarin de fosfaattoestand op termijn wijzigt, de mate waarin bodemfracties de fosfaattoestand in stand kunnen houden en de mate waarin de fosfaatuitspoeling wordt verlaagd. Met deze kennis kan het risico van een fosfaatgebruiksnorm op het verlies aan opbrengst en kwaliteit en de mate van bijdrage van fosfaatbodemfracties aan de instandhouding van de bodemvruchtbaarheid en de mate van fosfaatuitspoeling worden gekwantificeerd.

Werkwijze

In 2012 worden de bemestingsregimes op de veldproeven gecontinueerd en worden de meetprogramma’s uitgevoerd. Bij de grasproef worden alle vier locaties (Aver Heino, Cranendonck, Waiboerhoeve, Zegveld) gecontinueerd. Het meetprogramma op de graslocaties omvat bepaling van opbrengst, chemische samenstelling van gras en de mest en afvoer van fosfaat met het gewas gras.
Er zijn vier veeljarige veldproeven op bouwland. Bij drie veldproeven wordt een volledig meetprogramma uitgevoerd om effecten van aangelegde behandelingen op opbrengst, kwaliteit en fosfaatafvoer vast te stellen. Bij één veldproef worden geen opbrengstbepalingen uitgevoerd (slapende vorm).
Bij alle veldproeven wordt het effect van aangelegde behandelingen op de fosfaatbodembalans (inclusief uitspoeling) en wijzigingen in fosfaatfracties in de bodem worden vastgesteld door middel van een ingeperkte bemonstering van bodemvocht en bepaling van fosfaatbodemfracties.
Voorzien wordt dat de analyseresultaten van grond- en gewasonderzoek deels pas 2013 beschikbaar komen.


Publicaties