Project

Relatie betere diergezondheid en economisch resultaat veehouderij

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan een verdere onderbouwing van de gevolgen van het ingezette antibioticabeleid voor de technische en economische resultaten van veehouderijbedrijven, mede gezien de vooraanstaande positie die Nederland op het gebied van het terugdringen van antibioticagebruik inneemt.

Het doel van het project is inzicht krijgen in de gevolgen van het antibioticabeleid op de technische en economische resultaten van varkens- en vleeskuikenbedrijven in Nederland.

Antibioticagebruik omlaag

Het ingezette beleid om het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij substantieel terug te dringen is succesvol. Het antibioticagebruik in de verschillende veehouderijsectoren is substantieel gedaald.

Zeker in het begin was er bij een aantal belanghebbenden de vrees dat een sterke daling van het gebruik gepaard zou gaan met een sterke daling van technische en economische resultaten op bedrijven. In een eerste inventarisatie kon geen relatie aangetoond worden.

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan een verdere onderbouwing van deze studie. Het onderzoek is beperkt tot varkensbedrijven en vleeskuikenbedrijven.

De onderzoeksvragen:

  1. Heeft de reductie van antibioticagebruik gevolgen voor technische en economische resultaten?
  2. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die genomen zijn?  
  3. Wat zijn de gevolgen voor de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijven?

Aanpak:

  • Analyse van BIN-data met aanvullend een enquĂȘte op deze bedrijven gericht op de belangrijkste maatregelen, de investeringen en de veranderingen in kennis, houding en gedrag.
  • De ontwikkeling in kostprijs wordt gerelateerd aan die in een aantal omliggende landen door de analyse van FADN (Spanje, Duitsland en Denemarken) voor een tijdreeks van 10 jaar.

Publicaties