Project

Rendier, zeboe en buffel wel of niet gedomesticeerd in NL

In Nederland geldt een verbod voor het gebruik van wilde zoogdieren in circussen, tijdens feesten en evenementen of bij particulieren thuis, in commercials, films of televisie en in pretparken en optochten. Van dit verbod is een beperkt aantal zoogdiersoorten uitgezonderd. De minister van LNV is verzocht om de zeboe (Bos taurus indicus) en het rendier (Rangifer tarandus) aan bijlage IV bij het Besluit houders van dieren toe te voegen. Dit verzoek leidde tot de beleidsvraag naar een analyse van het al dan niet gedomesticeerd zijn van beide soorten en naar een inschatting van de gezondheids- en welzijnsrisicos voor exemplaren van genoemde twee diersoorten, voor zover deze in Nederland voor vermaak in reizende circussen en bij andere optredens worden gehouden.

In een programma-onderdeel met dieren in het Kerstcircus 2017 in Ahoy, Rotterdam is naar verluid o.a. gewerkt met een zeboe (Bos taurus indicus), een buffel (Bubalis bubalis) en een rendier (Rangifer tardus). In het college van B&W van Rotterdam zijn hierover door de Partij van de Dieren vragen gesteld. Daarop volgde een beleidsvraag die aldus luidde: Zijn de genoemde drie diersoorten gedomesticeerd voor wat betreft de Nederlandse situatie?

Publicaties