Project

Residu afbraak peer

De huidige residuvrije teeltmethoden of alternatieve bestrijdingsmethoden zijn nog onvoldoende ontwikkeld voor de huidige opslag- en verwerkingsketen. Om lagere residuniveaus te leveren, kan een teler kiezen om zijn producten voor directe afzet niet preventief te behandelen. Voor producten met een lange bewaartijd, zoals hardfruit, is een teler vaak nog aangewezen op chemische bestrijding. Om toch te voldoen aan de eisen van de afzetorganisaties is daarom op korte termijn behoefte aan een snelle en eenvoudige techniek die residuen op een product efficiënt kan afbreken.

De maximale residulimieten (MRL) van bestrijdingsmiddelen zijn in de EU wettelijk vastgelegd. Soms hanteren marktpartijen strengere gezondheidsnormen. Zo eist Lidl voor peren bijvoorbeeld maximaal 33% van de MRL.

Doel van dit project is het valideren en optimaliseren van residuafbrekende methoden die het gehalte van gewasbeschermingresiduen op agroproducten in open ketens verlagen. Als onderzoeksmodel is gekozen voor fungiciden en pesticiden die worden gebruikt tegen vruchtrot van Conference peren en Elstar appelen in de bewaring.

Aanpak en tijdspad

Het project genereert een proof-of-principle van residu afbrekende methoden, combineerbaar met een VAM-Residuce wasstap, met als doel het verlagen van aanwezige residuen op agroproducten in open ketens (model: fungiciden tegen vruchtrot van Conference peren in de bewaring).

Een wasstap met het middel VAM-Residuce geeft reeds veelbelovende resultaten op het gebied van residuvermindering op appel en peer maar deze techniek vergt verdere optimalisatie om de supermarkten tegemoet te kunnen komen. De activiteiten binnen dit  onderzoek zullen zich dan ook voornamelijk richten op het verbeteren van deze wasstap met additionele technieken.

Resultaten

In 2012: zijn de technieken “Ultrasoon” en “Geëlektrolyseerd water” getest op hun residu reducerend vermogen. Het geëlektrolyseerd water vertoonde een residureductie van 73% ten opzichte van onbehandelde appels bij een behandelingsduur van 1 uur. De test met ultrasoon gaf geen éénduidige  residuvermindering aan op Elstar appelen maar zal verder geoptimaliseerd worden in het OP-Zuid EFRO 2012-2013 project.