Project

Review onderbouwing emissiefactoren en depositie ammoniak

In het kader van de emissieproblematiek is er ook in Europees verband een discussie gaande over de emissiefactoren bij bovengronds uitrijden. Hierover vindt in EU-verband discussie plaats, waar ook deskundigen uit Nederland (WUR en ECN) bij betrokken zijn.

Doelstellingen project

De doelstelling van het project is het opleveren van een internationale peerreview van de wetenschappelijke onderbouwing van de ammoniak-emissiefactoren bij het aanwenden van dierlijke mest en mede in relatie daarmee over de depositie van ammoniak in Nederland. Hiermee kan de Tweede Kamer worden geïnformeerd. Tevens wordt gevraagd of de reviewers kunnen aangeven welke kennisleemten aanwezig zijn in de wetenschappelijke onderbouwing en of er aanvullende veldmetingen noodzakelijk zijn?

Aanpak en tijdspad

In de review worden de volgende activiteiten onderscheiden:

 • Er wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijk onderbouwing (inclusief de methodiek) van de ammoniakemissiefactoren bij het uitrijden van dierlijke mest. Dit overzicht bestaat uit de publicaties waarin de emissiemetingen zijn beschreven en de emissiefactoren zijn afgeleid en een korte covernotitie (leeswijzer) waarin een korte beschrijving van de publicaties wordt gegeven. Deze informatie wordt verzameld door WUR. 
 • Bevindingen in de discussie over emissiemodellen n.a.v. onderzoeksrapport Sinterman. In het kader van deze discussie worden de volgende producten opgeleverd: i)  samenvatting van de Sintermann paper met de belangrijkste bevindingen, ii) discussiepunten rond Sintermann paper, op basis van de workshop die in februari in Bern is gehouden, iii) de inhoudelijk inbreng van Nederland in de workshop in Bern met bijbehorende presentaties over meettechnieken en afleiding emissiefactoren, iv) het verslag van de workshop met een uitwerking van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen. Het verslag wordt opgeleverd door WUR.
 • Overzicht van de wetenschappelijke onderbouwing (inclusief de methodiek) van de depositiemodellering voor ammoniak. Dit overzicht bestaat uit de publicaties waarin deze modellen zijn beschreven en een korte covernotitie (leeswijzer) waarin een korte beschrijving van de publicaties wordt gegeven. Deze informatie wordt verzameld door RIVM.
 • De wetenschappelijke onderbouwing van de emissiefactoren en de ammoniak-depositie modellering worden inhoudelijk beoordeeld door vier Nederlandse deskundigen: Arjan Hensen, ECN; Jan Duijzer, TNO; Jan-Willem Erisman VU Amsterdam; en Egbert Lantinga, WU. Er vindt een tussentijds overleg plaats tussen deze reviewers, waarbij WUR en RIVM mogelijke vragen kunnen beantwoorden. Jan-Willem Erisman van VU Amsterdam maakt een samenvatting van de review. WUR en RIVM geven schriftelijk een reactie op de reviews. De volgende vragen worden er gesteld aan de reviewers:
 • Ammoniak-emissiefactoren
  Zijn de in Nederland gehanteerde ammoniakemissiefactoren bij het aanwenden van dierlijke mest op een wetenschappelijke wijze afgeleid?
  Is er voldoende wetenschappelijke onderbouwing voor de onderscheiden emissiefactoren voor bovengrondse aanwending van drijfmest en andere technieken, zoals sleepvoet, sleufkouter, zodebemesting en diepe injectie?
  Wat zijn de kennisleemtes in de wetenschappelijke onderbouwing van de emissiefactoren en de verplichte emissiearme mestaanwending waarvoor veldmetingen noodzakelijk zijn?
 • Ammoniak-depositie modelering
  Is de Nederlandse wijze van berekening van de verspreiding en de depositie afdoende wetenschappelijk onderbouwd?
  Deskundigen in andere EU-landen worden gevraagd een oordeel te geven over de wetenschappelijke onderbouwing van de emissiefactoren en de ammoniak-depositie modellering. De inhoudelijke onderbouwing, en de reviews van de Nederlandse reviewers worden naar de buitenlandse reviewers gestuurd. De reviewers krijgen dezelfde vragen als de Nederlandse reviewers.
 • Het eind product is een rapport waarin de bevindingen van de buitenlandse en Nederlandse  reviewers centraal staan. De afzonderlijke reviews en de documentatie wordt als bijlage toegevoerd. WUR en RIVM zorgen dat de kennisvragen beantwoord kunnen worden door de Nederlandse en buitenlandse reviewers. De Engelstalige reviews worden in het Nederlands vertaald. Afhankelijk van de omvang van de documenten wordt de vertaling door RIVM/WUR (in samenspraak reviewers) of door een vertaalbureau verzorgd.

Resultaten (beoogd)

 • Bundeling en samenvatting van Nederlandse rapporten en publicaties ter onderbouwing missiefactoren die nu in Nederland worden gehanteerd.
 • Reviewrapport door een team van Nederlandse reviewers
 • Reviewrapport door een team van internationale reviewers
 • Samenvatting en eindoordeel door prof. M. Sutton van CEH in Verenigd Koninkrijk.