Project

Review op baten Waddenzee (HD2613)

De Waddenzee is een natuurgebied en Werelderfgoedgebied - met veel (economisch) medegebruik. Conflicten tussen natuur en gebruiksfuncties liggen altijd op de loer; inzet hierbij is om te komen een goede balans met hantering van het principe voor gebruik wie profiteert, draagt bij. Het doel is dat het (internationale) bedrijfsleven dat investeert in het Waddengebied het de normaalste zaak van de wereld vindt dat zij blijvend en meerjarig bijdragen aan het versterken van het beheer van het natuurlijk werelderfgoed Waddenzee.

Het ministerie van Economische zaken (als voorzitter van de Beheerraad Waddenzee) heeft het LEI gevraagd om verdere specificering van de bruto baten van publieke en private sector, welke direct toe te rekenen zijn aan beheer van de Waddenzee, met uitzondering van de visserij.

De Waddenzee is een natuurgebied en Werelderfgoedgebied - met veel (economisch) medegebruik. Conflicten tussen natuur en gebruiksfuncties liggen altijd op de loer; inzet hierbij is om te komen een goede balans met hantering van het principe voor gebruik wie profiteert, draagt bij. Het doel is dat het (internationale) bedrijfsleven dat investeert in het Waddengebied het de normaalste zaak van de wereld vindt dat zij blijvend en meerjarig bijdragen aan het versterken van het beheer van het natuurlijk werelderfgoed Waddenzee. Medio 2014 is door het Regiecollege Waddengebied, samen met de Beheerraad, het Plan van Aanpak Verbetering Beheer Waddenzee ("Samenwerkingsagenda beheer Waddenzee") vastgesteld. In de Samenwerkingsagenda zijn de stappen beschreven die op korte termijn de samenwerking zullen verbeteren. Het einddoel is om in 2018 te werken als één beheerder vanuit één Beheer- en Ontwikkelplan voor het gebied.

Het in beeld brengen van de kosten en baten is een bouwsteen voor de discussie over het (natuur)beheer van het Wad en de bekostiging daarvan door overheden en private partijen: wie betaalt het nu, wat kost het en wie gaat het betalen. Om een goede discussie te kunnen voeren dienen de cijfers zo solide mogelijk te zijn.  Het rapport Onderzoek kosten en baten Waddenzee van voormalig DLG (2014 2015) vormt basis en uitgangspunt van de studie; voor de review zal gebruik gemaakt worden van raadpleging van bronnen en interviews met sleutelpersonen van belangenpartijen.

 

Publicaties