Project

Risico-analyse dierenwelzijn in de varkenshouderij

Door bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) van de NVWA worden momenteel ketengerichte risicobeoordelingen uitgevoerd die tot doel hebben het toezicht van de NVWA risicogerichter te maken. Het doel is het uitvoeren van een risico-analyse voor dierenwelzijn in de varkenshouderij op basis van bestaande kennis en beschikbare data, en de hiermee verband houdende kennislacunes expliciet maken.

Wageningen Livestock Research (WLR) zal een bijdrage leveren aan de inventarisatie en prioritering van de gevaren en daaruit volgende welzijnsconsequenties i.r.t. dierenwelzijn voor het onderdeel varkenshouderij in opdracht van NVWA-BuRO.

Publicaties