Project

Risico-analyse introductie carbapenemresistentie

Carbapenems zijn laatste redmiddel antibiotica bij humane infecties met multiresistente bacteriën, zoals ESBLs. Bij infecties met carbapenem-resistente bacteriën, zijn er nauwelijks behandel-opties over. Carbapenems mogen niet worden gebruikt bij voedselproducerende dieren. Tot nu toe zijn CPE (carbapenamase-producerende Enterobacteriaceae) in Nederland alleen incidenteel bij mensen gevonden en nog niet in dieren. De kans op introductie van CPE in Nederlandse (voedselproducerende) dieren is echter reëel. Dit kan gebeuren via besmet voedsel, via besmette omgevingsfactoren (bijvoorbeeld afvalwater), via wilde vogels, door contact met besmette mensen of via besmette dieren.

Early warning CPE

Om te voorkomen dat CPE zich kunnen verspreiden in de veestapel, dienen zij zo snel mogelijk opgespoord te worden, zodat maatregelen kunnen worden genomen (early warning). Echter, het opsporen is niet eenvoudig, omdat dieren die CPE bij zich dragen geen klinisch beeld vertonen. Het meest efficiƫnt is om te kiezen voor risicogebaseerde surveillance. Hiervoor is het noodzakelijk te weten welke de meest waarschijnlijke routes zijn voor introductie van CPE.

Doelstelling

Dit project heeft als doelstelling de uitvoering van een risicoanalyse, waarin wordt bepaald welke insleeproutes de belangrijkste zijn voor de introductie van CPE in de Nederlandse dierpopulatie (voedselproducerende dieren en huisdieren). Voor de belangrijkste routes zal een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd worden om de kans op insleep te bepalen en de te verwachten eerste verspreiding (afhankelijk van route en locatie van insleep). Op basis van deze kwantitatieve risicoanalyse zal bekeken worden hoe de bestaande surveillance efficiƫnter kan worden ingericht. Het project zal belangrijke nieuwe kennis opleveren over de mogelijke introductieroutes van CPE in de Nederlandse veehouderij / huisdieren.

Er zal nieuwe expertise worden ontwikkeld voor het in kaart brengen van insleeproutes voor antibiotica resistentie. Belanghebbenden zijn overheid (ministerie VWS en EZ) en de maatschappij (handhaven volksgezondheid).

Publicaties