Project

Risicomodellering veehouderij en gezondheid (RVG) deel 1

Dit onderzoeksproject richt zich op de beoordeling van de betekenis van het voorstel van de Gezondheidsraad voor een grenswaarde voor endotoxine (hoe vaak en op welke plaatsen wordt deze overschreden) en inschatting omvang van de gezondheidseffecten. De endotoxineconcentratie wordt hiertoe in een groter gebied op leefniveau beschreven. Dit wordt gedaan middels emissiemodellering. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de endotoxine emissiegegevens die afgelopen jaren verzameld zijn in eerdere projecten.

Endotoxineconcentraties

De berekende endotoxineconcentraties geven een beeld van de locaties waar regelmatig overschrijding van de grenswaarde plaatsvindt. De gemodelleerde endotoxine concentraties worden gevalideerd met omgevingsmetingen die in het kader van de VGO studie zijn verzameld voor meer dan 60 meetpunten. Ook worden de endotoxinegegevens gebruikt om blootstelling-respons relaties te onderzoeken met de gezondheidsgegevens die verzameld zijn in het medisch onderzoek van de VGO studie. Indien relaties worden aangetoond kan de bijdrage van endotoxine aan het voorkomen van de gezondheidseffecten worden onderzocht. Een dergelijke analyse is niet eerder uitgevoerd. Op deze wijze ontstaat inzicht in de concentraties endotoxine in de omgeving, de overschrijding van de door de Gezondheidsraad vastgestelde grenswaarden en de directe relatie met gezondheidseffecten.

Toetsingskader voor emissies van veehouderijbedrijven

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan een antwoord op de vraag of het huidige toetsingskader voor emissies van veehouderijbedrijven, dat gebaseerd is op geur- en fijnstofemissies, moet worden uitgebreid met een toetsing op omgevingsendotoxine concentraties.

Publicaties