Project

Risk based monitoring

De EU eist dat nationaal toezicht van de vleesketen, waar monitoring een integraal onderdeel van is, gebaseerd moet zijn op een risicogebaseerde aanpak. Tot nu toe is de risicogebaseerde controle van chemische contaminanten in de verschillende EU landen nog weinig onderbouwd is.

Doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van onderbouwde methodieken voor een risicogebaseerde controle, met aandacht voor technische (kans en ernst van een gevaar) en sociaaleconomische (zoals imagoschade, kosten-baten afwegingen) factoren.

Werkwijze

Er is gewerkt aan de ontwikkeling van een stappenplan voor risicogebaseerde monitoring. Dit stappenplan is toegepast op een case-studie naar antibioticaresiduen.

Daarnaast is er gewerkt aan de doorontwikkeling van een tool waarin nalevingsgedrag gesimuleerd kan worden op basis van de tafel van elf (T11), die is ontwikkeld door het Ministerie van Justitie

Resultaten

De methode bleek in staat de te monitoren antibiotica te ranken en de risico’s van verschillende producten met elkaar te vergelijken.

Daarnaast is een er een tool ontwikkeld waarin nalevingsgedrag van bedrijven gesimuleerd kan worden. Met behulp van deze tool kunnen de meest risicovolle bedrijven opgespoord worden, waardoor inspecties risicogebaseerd uitgevoerd kunnen worden.

Publicaties