Project

Rol van bodemorganismen in bodemvruchtbaarheid bossen (HD3566)

Rol van bodemorganismen in bodemvruchtbaarheid bossen Aanleiding of (beleids)context van uw vraag. Waarvoor heeft u het antwoord nodig?: Beheer (boomsoortenkeuze, bemesting e.d.) beïnvloedt het bodemleven, dat op zijn beurt het functioneren (biodiversiteit, groeivermogen) van bossen beïnvloedt. Om verantwoord op bodemleven te sturen ontbreekt nog de kennis.  Vandaar dat Staatsbosbeheer  met eigen middelen een verkenning  wil laten uitvoeren door Alterra. Het budget is echter niet toereikend. Vandaar dat EZ is gevraagd om het onderdeel via  een helpdeskvraag voor zijn rekening te willen nemen, specifiek gericht op het insectenleven.

De bodem van een bos is bepalend voor het functioneren van het bos als productie- en ecosysteem. De bodem houdt vocht en voedingsstoffen vast, maakt voedingstoffen vrij door verwering en mineralisatie, en levert deze aan planten en het bodemleven. De wijze waarop dit gebeurt bepaalt in grote mate welke organisme er in en op voor kunnen komen en hoe die functioneren. De bodem en het functioneren daarvan wordt op zijn beurt weer be├»nvloed door de organismen, bijvoorbeeld door het type organisch materiaal dat ze produceren en aan de bodem toevoegen en de omzetting van die organische stof in verschillende humusvormen. Dit onderzoek brengt verschillende aspecten het functioneren van bosbodem bij elkaar, in relatie tot bodemvruchtbaarheid en bosvitaliteit, omdaarmee inzicht te krijgen in de manier waarop het functioneren van bosbodems kan worden beinvloed.

Publicaties