Project

Routeplanner uitvoering natuurwetgeving

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft van het ministerie van EZ de opdracht gekregen een Routeplanner te ontwikkelen. De routeplanner is een digitaal stappenplan voor het proces 'Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht' bij het aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij ook effecte op wettelijk beschermde soorten of beschermde gebieden in het geding kunnen zijn.

Doelstelling

Het doel van dit project is het bouwen en inhoudelijk mede vormgeven van een routeplanner internetapplicatie.

Werkwijze

Fase 1: overleg vormgever over vormgeving stappenplan: half juli afgerond

Fase 2: uitwerken stappenplan, inclusief toelichtende teksten: eind juli concept afgerond

Fase 3: bijwonen bijeenkomsten gebruikersgroep: 2 maal in maanden juli/augustus en september

Fase 4: bouwen digitale routeplanner: vanaf eind juli, uiterlijk klaar 1 oktober.

Resultaten

Het resultaat is een digitale applicatie van de Routeplanner, welke ontsloten kan worden op de site van ministerie van EZ. De Routeplanner bestaat uit de volgende onderdelen en functionaliteiten:

  • een stappenplan, die het proces van initiatief en aanvraag omgevingsvergunning weergeeft met als doelgroep initiatiefnemer en bevoegd gezag
  • de stappen voor vvgb Ffw en vvgb Nbw komen beiden in het stappenplan voor
  • een toelichting op alle stappen (zichtbaar als je op een stap uit de Routeplanner klikt)
  • een tijdsbalk langs het stappenplan of informatie over de tijdsduur per stap
  • per stap onderscheid of het een activiteit/besluit is van de initiatiefnemer of het bevoegd gezag.