Project

Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak voor soortenbescherming

Het project "Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak soortbescherming" is  gericht de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaam behoud van beschermde soorten. Centraal in het project staat een analsye van de ecologische en juridische haalbaarheid van gemeentelijke soortmanagementplannen (SMP) als basis voor een generieke ontheffing Flora- en faunawet. Een SMP bevat per soort per gemeente een overzicht van waarnemingen, ruimtelijke ontwikkeling, potentiele leefgebieden en mitigerende en compenserende maatregelen. In dit project worden de gegevens uit twee gemeentelijke SMP's voor de Kleine dwergvleermuis modelmatig ruimtelijk geanalyseerd. Dit geeft inzicht in de samenhang van het lokale netwerk en de effecten van ruimtelijke ingrepen op het netwerk. Tevens wordt in het project bekeken of een SMP juridisch houdbaar is in het licht van de Habitatrichtlijn.    

Het project "Ruimtelijke onderbouwing gebiedsgerichte aanpak soortbescherming" is  gericht de mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen en duurzaam behoud van beschermde soorten. Centraal in het project staat een analsye van de ecologische en juridische haalbaarheid van gemeentelijke soortmanagementplannen (SMP) als basis voor een generieke ontheffing Flora- en faunawet. Een SMP bevat per soort per gemeente een overzicht van waarnemingen, ruimtelijke ontwikkeling, potentiele leefgebieden en mitigerende en compenserende maatregelen. In dit project worden de gegevens uit twee gemeentelijke SMP's voor de Kleine dwergvleermuis modelmatig ruimtelijk geanalyseerd. Dit geeft inzicht in de samenhang van het lokale netwerk en de effecten van ruimtelijke ingrepen op het netwerk. Tevens wordt in het project bekeken of een SMP juridisch houdbaar is in het licht van de Habitatrichtlijn.

Deliverables

De projectdoelstelling is tweeledig:

  1. Via modelsimulaties analyseren of het SMP voor de Kleine dwergvleermuis in twee gemeenten ecologische garanties biedt voor een duurzame staat van instandhouding.
  2. Gebaseerd op de uitkomsten van de modelsimulaties beoordelen of een SMP voldoende juridische garantie biedt voor de vereisten vanuit de Habitatichtlijn.

De resultaten van 1 en 2 komen in een Alterra-rapport.

Publicaties