Project

Ruimtelijke ongelijkheid groene burgerinitiatieven

Op basis van de Natuurvisie 2014, het Natuurpact 2013 en op basis van de bredere trend naar een participatiemaatschappij bestaat er in beleid en samenleving veel aandacht voor de rol van groene burgerinitiatieven binnen het natuurbeleid. De vermaatschappelijking van het natuurbeleid krijgt veel aandacht in beleid en onderzoek. Binnen het ministerie van LNV bestaat de verwachting dat maatschappelijke actoren, inclusief burgerinitiatief, additioneel kunnen bijdragen aan groen en natuur, zowel binnen als buiten de stad (Buijs et al. 2017).

De vraag is daarbij wat de effecten zullen zijn op de beschikbaarheid van groen en natuur en de kwaliteit daarvan in Nederland. Bekend is bijvoorbeeld dat voor een succesvol burgerinitiatief de kennis en vaardigheden, in de vorm van o.a. sociaal kapitaal, essentieel zijn voor het succes (Mattijssen et al 2017). Een belangrijke vraag daarbij is ook of er sprake is van een evenredige verschijning van groene burgerinitiatieven, zowel ruimtelijk als sociaal-economisch.

Dit leidt tot de volgende vraagstelling voor het onderzoek:

  1. Is er sprake van ruimtelijke differentiatie in het voorkomen van groene burgerinitiatieven in Nederland?
  2. Is er sprake van sociaal-economische differentiatie in het ruimtelijk voorkomen van groene burgerinitiatieven in Nederland?
  3. Is er sprake van sociaal-economische differentiatie in deelname aan groene burgerinitiatieven in Nederland?

Publicaties