Project

SBV pathogenese studies

Sinds december 2011 is er in Nederland een nieuw virus gedetecteerd; het Schmallenbergvirus. Nadat er in augustus en september van 2011 diverse meldingen gedaan zijn bij de GD van runderen met diarree en productiedaling is er in samenwerking met het CVI onderzoek gestart. Daarnaast zijn er inmiddels meer
dan honderd meldingen van misvormd geboren schapenlammeren. Voor diagnostiekontwikkeling voor deze nieuwe virusziekte is het nodig om om gecontroleerd monstermatieriaal te verkrijgen uit infectieproeven.

Doelstellingen project

Inzicht verkrijgen in de klinische verschijnselen en de pathogenese van SBV. Daarnaast goed gedefinieerde monsters verzamelen voor de ontwikkeling van diagnostische testen. Het is zeldzaam dat er wereldwijd geen serologische testen te verkrijgen zijn voor antilichaamdetectie tegen een agens. Daarom zijn sera van deze dieren essentieel voor  de ontwikkeling van dit soort serologische testen.

Aanpak en tijdspad

Jonge dieren zijn mogelijk het meest gevoelig voor infectie met SBV. Bij volwassen schapen is in Nederland nog geen kliniek gerapporteerd. Omdat het onbekend is hoe de lammeren gaan reageren op een infectie en welke leeftijd het meest geschikt is voor een dergelijke proef is ervoor gekozen lammeren te infecteren van twee leeftijdsgroepen namelijk 1 week en 6 weken oud. Omdat het ook niet bekend is wat de beste inoculatie route is voor SBV is er daarnaast gekozen om SBV te inoculeren via 2 routes: subcutaan en intraveneus.

Er is weinig tot niets bekend over het virus en de mogelijke klinische symptomen na inoculatie. Om goede resultaten te kunnen genereren is 3 dieren per groep minimaal. Anders kunnen gevonden symptomen ook een toevalsbevinding zijn. Daarnaast wordt er tijdens de viraemische fase per groep lammeren één geëuthanaseerd om te onderzoeken hoe het virus zich door het lichaam heeft verspreid tijdens viraemie en welke (histo)pathologische afwijkingen dit veroorzaakt. Dit brengt het aantal dieren per groep op 4. Naast de 16 lammeren die besmet worden, zullen er 4 lammeren als sentinel dieren in de groepen geplaatst worden. Het is waarschijnlijk dat de transmissie van SBV via een vector gaat maar dier op dier transmissie is niet uitgesloten. 

Resultaten (beoogd)

Rapport met onderzoeksresultaten en wetenschappelijke publicaties in internationale tijdschriften; monstermateriaal dat kan worden gebruikt bij de ontwikkeling van laboratorium diagnostiektesten voor het aantonen van agens en/of antistoffen tegen Schmallenberg virus.