Project

SL Consortium Vorming en Proposal voor EJP 4.4

Het EJP co-fonds onder Horizon H2020 is een cofinancieringsinstrument dat ontwikkeld is om de coördinatie van nationale onderzoeks- en innovatieprogrammas te ondersteunen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het samenbrengen van een kritische massa van nationale middelen op de in H2020 gedefinieerde doelen en uitdagingen, die aangevuld met H2020 middelen resulteren in een impact op grote schaal.

Landgebruik en landgebruiksveranderingen en bosbouw LULUCF is een van de sectoren waarvoor emissies worden gerapporteerd onder het klimaatverdrag. Deze sector kenmerkt zich door niet alleen emissies maar ook door vastlegging van CO2 in organische stof removals in bodem en hout. IPCC geeft instructies en methodes met guidelines om deze rapportages vorm te geven.

Internationale uitwisseling

De sector LULUCF is bij uitstek een internationaal onderwerp waarbij EU regulering en besluiten leidend zijn. De rapportages van verschillende landen worden immers bij elkaar opgeteld (en met elkaar vergeleken). Landen in EU rapporteren ook over de klimaatactieplannen aan de Europese Commissie en ook daar is vergelijking aan de orde. Uitwisseling van informatie, van data en van inzichten vragen om harmonisatie van rapportagemethodiek en monitoring.

In dat opzicht kan het EJP Nederland in staat stellen om actief deel te nemen aan discussies en bij te dragen en invloed uit te oefenen op de prioriteitsstelling en uitvoering van (internationale) taken. Tegelijk biedt het EJP de kans voordelen te halen uit onderzoek en resultaten elders in de Europese gemeenschap. Op deze wijze kan Nederland met zijn open economie en als landbouwexporteur een effectief en acceptabel plan opzetten om te voldoen aan de doelen en targets van de sectoren LULUCF en Landbouw inzake het klimaatverdrag.

Voorstel voor H2020

Dit project maakt een passend en succesvol voorstel voor de H2020 call EJP Agricultural Soil Management (call identifier LC-SFS-20-2019) in samenwerking en onder leiding van INRA en overige partners dat aansluit bij de verwachtingen in Europa van SCAR namens DG AGRI en member states en ingediend wordt in januari 2019. Het voorstel wordt voorbereid in samenwerking met zogenaamde Programme Owners waarvan het mandaat in Nederland bij LNV ligt. De voorbereiding vindt plaats in nauw overleg met LNV.

Publicaties